Doświadczanie choroby Parkinsona (ujęcie socjologiczne)

  • Beata Lucyna Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: socjologia problemów społecznych, socjologia rodziny, choroba, choroba Parkinsona

Abstrakt

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych i dotyczy przede wszystkim pacjentów po 50. roku życia. Społeczne badania naukowe nad doświadczaniem chorób przewlekłych koncentrują się bezpośrednio na kluczowych graczach w służbie zdrowia – ludziach chorych. Badacze zdrowia, praktycy i decydenci mogą twierdzić, że reprezentują obawy pacjentów. Jednak rzadko uwypuklają opinie na temat doświadczenia pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej, a tym bardziej w odniesieniu do tego, co oznacza życie z chorobą przewlekłą. Badania nad chorobą przewlekłą ukazują, jak ludzie postrzegają siebie jako osoby przewlekle chore i jak choroba wpływa na ich życie.

Bibliografia

Barnes, Colin i Geof Mercer. 2008. Niepełnosprawność, tłum. Piotr Morawski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bisschop, Isabella M. et al. 2004. Chronic disease and depression: the modifying role of psychosocial resources. Social Science and Medicine, 59, 721-733. DOI:10.1016/j.socscimed.2003.11.038.

Björklund, Anders i Stephen B. Dunnett. 2007. Dopamine neuron systems in the brain: an update. Trends in Neurosciences, 30(5), 194-202. DOI:10.1016/j.tins.2007.03.006.

Blum, Robert W.M. 1992. Chronic illness and disability in adolescence. Journal of Adolescent Health, 13(5), 364-368. DOI: https://doi.org/10.1016/1054-139X(92)90029-B.

Bury, Michael. 1997. Health and Illness in a Changing Society. London: Routledge.

Charmaz, Kathy. 1997. Good Days, Bad Days. The Self in Chronic Illness and Time. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.

Charmaz, Kathy. 2000. Experiencing chronic illness. W: The Handbook of Social Studies in Health and Medicine, red. Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick i Susan C. Scrimshaw, 277-292. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. DOI: 10.4135/9781848608412.n18.

Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, Anthony. 2008. Socjologia, tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kalaria, Raj N. et al. 2008. Alzheimer’s disease and vascular dementia in developing countries: prevalence, management and risk factors. The Lancet Neurology, 7, 812-826. DOI: 10.1016/S1474-4422(08)70169-8.

Parkinson, James. 1817. An Essay on the Shaking Palsy. London: Printed by Whittingham and Rowland for Sherwood, Neely and Jones.

Parsons, Talcot. 1952. The Social System. London: Tavistock.

Pilecka, Władysława. 2007. Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby dziecka – perspektywa ekologiczna. W: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. Beata Cytowska i Barbara Winczura, 13-38. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Sharma, Manoj. 2010. Coping chronic illness. W: Salem Health. Psychology and Mental Health, red. Nancy A. Piotrowski, 490-495. Pasadena: Salem Press.

Skrzypek, Michał. 2011. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sławek, Jarosław. 2018. Choroba Parkinsona. Dostęp: 30.07.2018. https://neurologia.mp.pl/choroby/151060,choroba-parkinsona.

Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szluz, Beata. 2017a. Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w percepcji opiekuna rodzinnego. W: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 3, red. Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska, 121-131. Warszawa: Kontrast.

Szluz, Beata. 2017b. Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia, 30(4), 147-157. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.147.

Szluz, Beata. 2017c. „Samoorganizowanie troski” – opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego. Zeszyty Pracy Socjalnej, 3, 225-236. DOI: 10.4467/24496138ZPS.17.014.8009.

World Health Organization. 2018. Noncommunicable diseases. Dostęp: 7.08.2018. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.

Zięcina, Maria. 1978. Założenia, organizacja i metodyka kształcenia zawodowego młodzieży ze schorzeniami układu krążenia, reumatycznymi, z padaczką, z cukrzycą i innymi schorzeniami przewlekłymi. W: Kształcenie zawodowe młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, red. Aleksander Hulek, 149-158. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych MOiW.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej