Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy

  • Piotr Wiśniewski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: monodia liturgiczna, chorał gregoriański, śpiewy postgregoriańskie

Abstrakt

Za monodię liturgiczną do Vaticanum II uważano wyłącznie chorał gregoriański. Obecnie obejmuje ona różne gatunków muzyki, od śpiewów gregoriańskich aż do współczesnych kompozycji zawartych w różnych księgach liturgicznych. Zachowane rękopisy są źródłem wiedzy na temat epoki, sposobu sprawowania kultu Bożego i obowiązującej wówczas tradycji muzycznej. Szeroki zakres zagadnień podejmowanych przez polskich muzykologów obejmuje wszystkie gatunki i formy monodii liturgicznej będące wytworem tradycji muzycznej Kościoła. Studia źródłoznawcze i analityczne dowodzą, iż wkład Polski w dorobek kultury muzycznej Europy jest znaczny.

Bibliografia

Adamko, Rastislav. 2005. Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky Misál” z 1980 roku. Levoča: MTM – Milan Trejbus.

Bernagiewicz, Robert. 1999a. Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes. Ząbki: Apostolicum.

Bernagiewicz, Robert. 1999b. „System modalny średniowiecznej monodii liturgicznej.” Studia Lovicensia 1: 4-10.

Bernagiewicz, Robert. 2004. Communiones Graduału rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzącej się diastematii. Lublin: KUL.

Bernagiewicz, Robert. 2005. „Alteracje chromatyczne tetrachordum gravium w kodeksie Graz Universitätsbibliothek 807 i ich znaczenie dla restytucji śpiewów Graduału rzymskiego.” Zeszyty Naukowe KUL 48(1): 3-20.

Bernagiewicz, Robert. 2011. „Musica Enchiriadis a praktyka wykonawcza chorału gregoriańskiego.” Annales Lublinenses pro Musica Sacra 2: 21-35.

Bernat, Zdzisław. 1979. „Chorał gregoriański. Dzieje.” In Encyklopedia Katolicka, t. 3, edited by Romuald Łukaszyk, 222. Lublin: TN KUL.

Białkowski, Mariusz. 2009. „Modalność chorału gregoriańskiego w świetle wyników badań w 2. połowie XX w.” Studia Gregoriańskie 2: 109-144.

Bodzioch, Beata. 2001. „Polskie śpiewy Liturgii Godzin Triduum Paschalnego. Zarys problematyki”. Liturgia Sacra, 7(1): 81-93.

Bodzioch, Beata. 2005. Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tradycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie oficjów rymowanych (Studium źródłoznawczo-muzykologiczne). Lublin (mps pracy dokt. Arch. KUL).

Encyklopedia Muzyki PWN, 20012, edited by Andrzej Chodkowski. Warszawa: PWN.

Feicht, Hieronim. 1958. „Polskie średniowiecze.” In Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 1: Kultura staropolska, edited by Zygmunt M. Szweykowski, 9-55. Kraków: PWM.

Feicht, Hieronim. 1975a. „Polska pieśń średniowieczna.” In Studia nad muzyką polskiego

średniowiecza, edited by Zofia Lissa, 361-388. Kraków: PWM.

Feicht, Hieronim. 1975b. Św. Cyryl i Metody w polskich księgach chorałowych i śpiewnikach. In Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, edited by Zofia Lissa. 244-250. Kraków: PWM.

Garnczarski, Stanisław. 2014. Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku. Tarnów: Biblos.

Gieburowski, Wacław. 1922. Chorał gregoriański w Polsce od XV do XVII wieku. Poznań: Księgarnia Gebethnera i Wolfa.

Gładysz, Bronisław. 1934. „Łacińskie sekwencje mszalne z polskich źródeł średniowiecznych.” Ateneum Kapłańskie 33-34: 105-119.

Gładysz, Bronisław. 1937. „Łacińskie sekwencje mszalne z polskich źródeł średniowiecznych.” Ateneum Kapłańskie 40: 148-156.

Grajewski, Czesław. 2002. Liturgiczny rękopis gnieźnieński ms. 94-97. Studium źródłoznawcze. Toruń: Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej.

Grajewski, Czesław. 2004. Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich. Toruń: Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej.

Grajewski, Czesław. 2013. Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku. Warszawa: UKSW.

Hiley, David. 2003. „Chorał gregoriański i neogregoriański. Zmiany stylistyczne w śpiewach oficjów ku czci średniowiecznych świętych.” Translated by Wojciech Bońkowski. Muzyka 48(2): 3-15.

Hinz, Edward. 1987. Zarys historii muzyki kościelnej. Pelplin: Bernardinum.

Jachimecki, Zdzisław. 1930. „Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. Part 1: Łacińskie historie, hymny i sekwencje Kościoła Polskiego.” Muzyka Kościelna 5(3-6).

Korolko, Mirosław. 1980. Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kubieniec, Jakub. 2006. Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków: Musica Iagiellonica.

Lisman, Katarzyna. 2005. „Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich wydanych po Vaticanum Secundum.” In Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925-2005, edited by Wiesław Hudek, 155-180. Katowice: Oldprint.

Lissa, Zofia. 1975. „Słowo wstępne.” In Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, edited by Zofia Lissa, 9-21. Kraków: PWM.

Maciejewski, Tadeusz. 1976. Kyriale w Polsce do XVII wieku. Katalog śpiewów mszalnych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Melnicki, Margaretha. 1955. Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters. Regensburg: G. Bosse.

Miazga, Tadeusz. 1976. Die Melodien des einstimmigen Credo der Römisch-Katholischen Lateinischen Kirche. Graz: Akademische Druck– u. Verlagsanstalt.

Morawski, Jerzy. 1973. Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Warszawa: PWN.

Morawski, Jerzy. 1977. Historia rymowana o św. Jadwidze „Fulget in orbe dies”. Kraków: PWM.

Morawski, Jerzy. 1979a. Historia rymowana o św. Wojciechu „Benedic regem cunctorum”. Kraków: PWM.

Morawski, Jerzy. 1979b. Teoria muzyki w średniowieczu. Warszawa: PWN.

Morawski, Jerzy. 1996. Recytatyw liturgiczny w średniowiecznej Polsce. Warszawa: PWN.

Nowak, Monika. 2008. Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, Ireneusz. 1987. „Polskie zwyczaje liturgiczne zachowane w graduałach piotrkowskich.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 34(7): 69-79.

Pawlak, Ireneusz. 1988. Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Pawlak, Ireneusz. 1998. „Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w księgach piotrkowskich.” Zeszyty Naukowe KUL 41(1-2): 119-131.

Pawlak, Ireneusz. 20001. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, Ireneusz. 2006. „Tridentinum i Vaticanum II – dwa etapy rozwoju monodii liturgicznej.” Liturgia Sacra 12 (2): 307-319.

Pawlak, Ireneusz. 2007. „Metodologia badań nad monodią liturgiczną.” Studia Nauk Teologicznych PAN (2): 353-362.

Pawlak, Ireneusz. 2009. „Chorał gregoriański w pracach badawczych polskich muzykologów.” In Gaudium in litteris, edited by Stanisław Janeczek, 331-337. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pikulik, Jerzy. 1969. „Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych”. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 18: 65-80.

Pikulik, Jerzy. 1973. „Monodia liturgiczna w średniowiecznej Polsce. Stan badań, metoda, postulaty.” In Stan badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej, edited by Jerzy Pikulik, 9-35. Warszawa: ATK.

Pikulik, Jerzy. 1974. Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. Warszawa: ATK.

Pikulik, Jerzy. 1995. Śpiewy Alleluja De sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich. Warszawa: ATK.

Pikulik, Jerzy. 1996. Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Pikulik, Jerzy. 1998. „Klasyczne formy chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej”. In Muzyka sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”, edited by Jolanta Masłowska, 17-24. Warszawa: ATK.

Pikulik, Jerzy. 2001. Polskie graduały średniowieczne. Warszawa: UKSW.

Siekierka, Hubert I. 2005. Notacja sangalleńska i metzeńska jako współczesne źródło interpretacji chorału gregoriańskiego. Opole: Wydział Teologiczny UO.

Siekierka, Hubert I. 2011. Notacje monodii chorałowej na Śląsku na podstawie kodeksów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu: studium paleograficzno-semiologiczne. Lublin: Polihymnia.

Strawa-Iracka, Małgorzata. 2011. „Repertuar sekwencyjny w graduałach piotrkowskich.” Annales Lublinenses pro Musica Sacra 2 (2): 101-142.

Szlagowska, Danuta. 1998. Muzyka Baroku. Gdańsk: AM im. S. Moniuszki.

Szymonik, Kazimierz. 1996. Oficjum rymowane o św. Stanisławie „Dies adest celebris” i hymn „Gaude Mater Polonia” w polskich antyfonarzach przedtrydenckich. Studium muzykologiczne. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów.

Ścibor, Józef. 1999. Geneza struktur modalnych chorału gregoriańskiego w świetle traktatów enchiriadis. Lublin: TN KUL.

Wiśniewski, Piotr. 2006. Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Lublin: Polihymnia.

Wiśniewski, Piotr. 2008. Śpiewy Mandatum w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku. Warszawa: UKSW.

Wiśniewski, Piotr. 2010. Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum. Lublin: Polihymnia.

Wit, Zbigniew. 1980. „Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku.” In Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 3, edited by Wacław Schenk, 205-343. Lublin: TN KUL.

Woronczak, Jerzy. 1952. „Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do poł. XVI w.” Pamiętnik Literacki 43(1-2): 335-374.

Opublikowane
2019-02-14
Dział
Z problematyki historycznej