Wizerunek nauczyciela w świetle pism Mieczysława Brzezińskiego

  • Marek Stanisław jurczyszyn współpracuję z katedrą pedagogiki porównawczej KUL Ks Prof. Edwarda Walewandra
Słowa kluczowe: Mieczysław Brzeziński, nauczyciel, Królestwo Polskie, szkoła początkowa, wychowanie

Abstrakt

Mieczysław Brzeziński (1858-1911) swoją działalnością dał mocne podstawy dla rozwoju kadry pedagogicznej w ochronkach oraz w szkolnictwie początkowym na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Z jego rozważań wynika, że dobry nauczyciel szkoły elementarnej to nie tylko specjalista od nauki czytania i pisania, nauki rachunków czy przyrody, ale przede wszystkim wychowawca. Jego zdaniem celem pracy nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy, kształtowanie sprawności intelektualnej i fizycznej, lecz także społeczne, kulturowe, moralne, religijne wychowanie dzieci. Działania nauczyciela powinny być integralne i obejmować wszystkie sfery życia ucznia.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Rada Główna Opiekuńcza, Program Szkoły Ochroniarek PM S. pod opieką Warszawskiego Koła Ziemianek, 826, 17-18.

Archiwum Państwowe w Krakowie. Akta C. K. Dyrekcji Policji w Krakowie (1849- 1919) dotyczące Mieczysława Brzezińskiego, 29/247/874, 27, 45.

Arct, Stanisław. 1962. Okruchy wspomnień. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Brzeziński, Mieczysław. 1892. Jak zbudowane jest ciało człowieka. Warszawa: Księgarnia Polska.

Brzeziński, Mieczysław. 1893. Pogadanki o powietrzu. Zorza, 8, 3.

Brzeziński, Mieczysław. 1901. Słówko wstępne o tym, co to jest wychowanie. Zorza, 32, 773.

Brzeziński, Mieczysław. 1902. Ś.p. Adolf Dygasiński. Zorza, 24, 554.

Brzeziński, Mieczysław. 1905a. Projekt szkoły ludowej prywatnej. Warszawa: Księgarnia Polska.

Brzeziński, Mieczysław. 1905b. Szkolnictwo ludowe w Szwajcarii. Zorza, 34, 910.

Brzeziński, Mieczysław. 1906a. Ile kosztowały budynki szkoły wiejskiej w Garbowie? Szkoła Polska, 7, 257.

Brzeziński, Mieczysław. 1906b. Projekt szkoły prywatnej miejskiej dla chłopców. Szkoła Polska, 3, 106.

Brzeziński, Mieczysław. 1906c. Projekt Ustawy i programu szkoły początkowej wiejskiej prywatnej. Warszawa: Księgarnia Polska.

Brzeziński, Mieczysław. 1908. Dobry nauczyciel – dobra szkoła! Pobudka, 37, 721- 723; 39, 763-764.

Brzeziński, Mieczysław. 1910. Ś.p. Faustyna Morzycka. Zorza, 22, 340.

Brzeziński, Mieczysław. 1920. Krótka nauka o ciałach przyrody martwej, ich własnościach, przemianach i znaczeniu. Warszawa: Księgarnia Polska.

Bystrzycki, Kazimierz. 1887. Farysy demokratyzmu. Głos, 10, 146.

Chętnik, Adam. 1930. Mieczysław Brzeziński, jego życie i praca. Warszawa: „Księgarnia Polska” Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej.

Działalność pedagogiczna śp. M. Brzezińskiego. 1911. Wychowanie w Domu i Szkole, 2, 110.

Galek, Czesław. 2005. Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.

Kieniewicz, Stefan. 1964. Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Konarzewski, Krzysztof. 2007. O wychowaniu w szkole. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. Krzysztof Kruszewski, 271-330. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzywicki, Ludwik. 1957. Wspomnienia, t. 1. Warszawa: Czytelnik.

Kukołowicz, Teresa. 1993. Nowe koncepcje wychowania. Chrześcijanin w świecie, 4, 53-58.

Laskowski, Wacław Skarbimir. 1923. O Mieczysławie Brzezińskim. Siew, 38-39, 2-4; 41, 1-5; 42, 4-6.

Majewski, Dionizy. 1959. Wspomnienia nauczyciela z lat 1893-1945. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Misiaszek, Kazimierz. 2009. O miłości wychowawczej. W: Wychowanie to dzieło Miłości, red. Eugeniusz Jankiewicz, 19-27. Zielona Góra: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”.

Nowak, Marian. 2008. Błąd antropologiczny i jego konsekwencje dla nauczania i wychowania. W: Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły, red. Eugeniusz Jankiewicz, 18-39. Zielona Góra: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”.

Projekt Programu Seminarium dla nauczycieli szkół elementarnych, red. Paweł Sosnowski et al. 1906. Warszawa: Księgarnia Polska.

Sandler, Bella. 1968. Wychowanie przedszkolne i kształcenie wychowawczyń w Królestwie Polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Seminarium nauczycielskie w Ursynowie. 1907. Szkoła Polska, 19, 713.

Stemler, Józef. 1926. Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności (1905-1925). Warszawa: Polska Macierz Szkolna.

Stemler, Józef. 1937. Brzeziński Mieczysław. W: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, red. Władysław Konopczyński, 40-41. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Tatarkiewicz, Teresa i Władysław Tatarkiewicz. 1979. Wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Warszawskie Kursy Pedagogiczne dla przygotowania nauczycieli ludowych. 1909. Zorza, 49, 771-772.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej