Wychowanie do kultury: przeszłość i teraźniejszość, pytania i propozycje

  • Anna Monika Jabłońska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: wychowanie, kultura, ukształtowanie człowieka i społeczeństwa, zasady, drogi i cele wychowania do kultury

Abstrakt

Artykuł porusza wieloaspektowe zagadnienie. Jego fundament stanowią pojęcia „kultura”, „wychowanie”. Oba od starożytności stanowiły bardzo ważne zagadnienie teoretyczne i praktyczne w historii naszej cywilizacji. Wychowanie do kultury decyduje o ukształtowaniu człowieka i społeczeństwa. Po 1989 r. zaszły w Polsce i na świecie ogromne zmiany. W ich kontekście należy odpowiedzieć na pytanie: jaki ma być człowiek i jaką będzie tworzył przyszłość? A więc: jakie istnieją zagrożenia, możliwości, zadania i cele, jakie instytucje i drogi prowadzą do wychowania do kultury i przez kulturę?

Bibliografia

Wydawnictwa źródłowe

Erazm z Rotterdamu. 2001. Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz. Warszawa: Unia Wydawnicza Verum.

Górnicki, Łukasz. 1950. Dworzanin, oprac. Roman Pollak. Warszawa: Książka i Wiedza.

Komeński, Jan Amos. 1964. Pisma wybrane, oprac. Bogdan Suchodolski, tłum. Krystyna Remerowa. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Komeński, Jan Amos. 1956. Wielka dydaktyka, oprac. Bogdan Suchodolski. Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Locke, John. 2002. Myśli o wychowaniu, oprac. Marian Heitzman. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”.

Rousseau, Jean Jacques. 1955. Emil, czyli o wychowaniu, oprac. Feliks Wnorowski, Jan Legowicz. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Seneka, Lucjusz Anneusz. 1961. Listy moralne do Lucyliusza, oprac. Kazimierz Leśniak, tłum. Wiktor Kornatowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Seneka, Lucjusz Anneusz. 1987. Myśli, oprac. i tłum. Stanisław Stabryła. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Teksty źródłowe do dziejów wychowania, cz. 1: Starożytność, oprac. Stefan Możdżeń. 1993. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec.

Literatura

Ariés, Philippe. 1995. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. Maryna Ochab. Gdańsk: Marabut.

Barbasiewicz, Maria. 2013. Dobre maniery w przedwojennej Polsce. Savoir-vivre. Zasady. Gafy. Warszawa: PWN.

Bednarek, Józef. 2015. Rola nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu rodziny. W: Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, red. Eulalia Adasiewicz i Sławomir Cudak, 28-41. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Bieńkowski, Tadeusz. 2000. Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Brzozowski, Tomasz Tadeusz. 2016. Kondycja współczesnej polskiej rodziny na tle zachodzących procesów globalnych. Perspektywy kulturowe. W: Obraz rodziny w dobie zmian społecznych, red. Katarzyna Nowak i Katarzyna Ziębakowska-Cecot, 15-28. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Budzyński, Józef. 2003. „Paideia” humanistyczna, czyli wychowanie do kultury. Studia z dziejów klasycznej edukacji w gimnazjach XVI-XVIII wieku (na przykładzie Śląska). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2019. Dostęp: 26.05.2019. https://cke.gov.pl/index.php.

Chymkowski, Roman, Wojciech Dudzik i Michał Wójtowski. 2003. Wiedza o kulturze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cudak, Sławomir. 2015. Współczesna rodzina polska, jej funkcjonowanie w różnych aspektach. W: Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, red. Eulalia Adasiewicz i Sławomir Cudak, 42-60. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Czarnowski, Stefan. 1995. Kultura. W: Wiedza o kulturze, cz. 1: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel, 28-35. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs i Piotr Oleśniewicz. 2011. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej. Koncepcje i propozycje, red. Stefan Bednarek i Ewa Repsch. 2004. Wrocław: Wydawnictwo DTSK Silesia.

Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. Dorota Ilczuk i Sławomir Ratajski. 2011. Warszawa: Pol. Kom. Ds. Unesco.

Eliade, Mircea. 1998. Aspekty mitu, tłum. Piotr Mrówczyński. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Elias, Norbert. 2008. Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ferenz, Krystyna. 2015. Kultura codzienności jako czynnik spajający współczesną rodzinę. W: Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, red. Eulalia Adasiewicz i Sławomir Cudak, 11-27. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Gajda, Janusz. 1998. Kultura jako „regnum homini” i kultura traktowana w kategoriach rynku – wyzwania dla edukacji. W: Kultura – inspiracją kształcenia ogólnego, red. Irena Wojnar i Jerzy Kubin, 134-155. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Gierszewski, Dorota. 2017. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Herbst, Mikołaj. 2012. Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kot, Stanisław. 1996. Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Kula, Marcin. 2004. Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN.

Kula, Marcin. 2002. Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kula, Marcin. 2003. Wybór tradycji. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kultura – inspiracją kształcenia ogólnego, red. Irena Wojnar i Jerzy Kubin. 1998. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. Anna Sajdak. 2005. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Kultura. Wartości. Kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, red. Dariusz Kubinowski. 2003. Toruń: Adam Marszałek.

Kultura współczesna a wychowanie człowieka. Materiały Ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Człowiek w świecie kultury – kultura w życiu człowieka” (Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2005 rok), red. Dariusz Kubinowski. 2006. Lublin: Verba.

Kulturowe instrumentarium panowania, red. Ryszard Paradowski i Paweł Załęcki. 2001. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Litak, Stanisław. 2004. Historia wychowania, t. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków: Wydaw. WAM WSF-P „Ignatianum”.

Łomny, Zygmunt.1998. Przyszła kultura – kontynuacją odziedziczonych i kreacją nowych wartości. W: Kultura – inspiracją kształcenia ogólnego, red. Irena Wojnar i Jerzy Kubin, 116-133. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Malinowski, Bronisław. 1995. Czym jest kultura? W: Wiedza o kulturze, cz. 1: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel, 36-49. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Możdżeń, Stefan Ignacy. 2006. Historia wychowania do 1795. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, 3, 4, 6, red. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1995-1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ożóg, Krzysztof. 2001. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo „Otwarty rozdział”.

Obraz rodziny w dobie zmian społecznych, red. Katarzyna Nowak, Katarzyna Ziębakowska-Cecot. 2016. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego.

Pomykało, Wojciech. 2004. O mądrości, światopoglądzie i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.

Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. Betty Sue Flowers, tłum. Ireneusz Kania. 1994. Kraków: Signum.

Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów, red. Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk i Małgorzata Dankowska-Kosman. 2014. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak i Robert Kwaśnica. 2005. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Słownik łacińsko-polski, oprac. Kazimierz Kumaniecki. 1990. Warszawa: PWN.

Słownik wiedzy o mediach, red. Edward Chudziński. 2009. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Sondel, Janusz. 1997. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków: Universitas.

Szacka, Barbara. 2006. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka, red. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko i Aleksandra Gancarz. 2016. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wensierski, Piotr. 2011.Migracja zarobkowa w Europie. W: Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs i Piotr Oleśniewicz, 175-186. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Winiecka, Katarzyna Anna. 2016. Strategia-migracja-adaptacja. Rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Winniczuk, Lidia. 1983. Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 1-2. Warszawa: PWN.

Ziębakowska-Cecot, Katarzyna. 2016. Wpływ mediów cyfrowych na funkcjonowanie współczesnych rodzin. W: Obraz rodziny w dobie zmian społecznych, red. Katarzyna Nowak i Katarzyna Ziębakowska-Cecot, 29-41. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Żegnałek, Kazimierz. 2013. Edukacyjne problemy współczesności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej