Axiology of the Ethical and Social Teachings of John Paul II: A Research Problem

  • Zdzisława Marianna Kobylińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: aksjologia, wartości, doktryna Kościoła katolickiego, transcendentny humanizm, teoria wartości, nauczanie społeczno-etyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie problemu badawczego, jakim jest zrekonstruowanie i zaprezentowanie aksjologicznej warstwy nauczania etyczno-społecznego Jana Pawła II, która implicite zawarta jest w pismach i dokumentach papieskich. Nowatorski charakter problemu badawczego wynika z tego, iż do tej pory w żadnych ze znanych publikacji dotyczących tego nauczania nie ma opracowanej, w sposób systematyczny i gruntowny, problematyki aksjologicznej, która stanowi jego immanentną część. Nauczanie papieskie poddawane jest na ogół badaniom analityczno-syntetycznym z punktu widzenia teologii, katolickiej nauki społecznej, socjologii, politologii, czasami filozofii, natomiast nigdy z punktu widzenia teorii wartości. Przeprowadzone badania będą stanowić pierwszą próbę syntezy myśli aksjologicznej humanizmu transcendentnego Jana Pawła II.

Bibliografia

Pallottinum.

Jan Paweł II. 1982. Redemptor Hominis. Tekst i komentarze. Lublin: Redakcja

Wydawnictw KUL.

Jan Paweł II. 2005. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.

Janiak, Anna. 2009. „Jan Paweł II a islam.” In Jan Paweł II i Europa, edited by

Katarzyna Kalinowska, Barbara Brodzińska and Małgorzata Zamojska, 287-

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika.

Kamiński, Stanisław. 1989. Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej.

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pius XI. 1928. Mortalium animos. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów,

Arcybiskupów, Biskupów i innych Arcypasterzy, którzy żyją w zgodzie

i łączności ze Stolicą Apostolską, O popieraniu prawdziwej jedności religii.

Accessed: 18.01.2018. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/

encykliki/mortalium_animos_06011928.htm/.

Wojtyła, Karol. 1991. Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: Towarzystwo

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opublikowane
2019-01-18
Dział
Z problematyki filozoficznej