Autorytet Apostołów w Kościele pierwotnym w świetle Drugiego Listu św. Piotra

  • Franciszek Mickiewicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Drugi List św. Piotra, apostołowie, św. Piotr, św. Paweł

Abstrakt

W artykule tym są poddane analizie teksty, w których autor Drugiego Listu św. Piotra, występując przeciwko nauce fałszywych proroków, ukazuje autorytet apostołów we wspólnocie Kościoła. Najpierw we wstępie do swego listu (2P 1,1) Piotr nazywa siebie sługą i apostołem Jezusa Chrystusa, co oznacza, że należy on do kręgu osób najściślej związanych ze Zbawicielem. Dalej oświadcza, że on i inni apostołowie są naocznymi świadkami wielkości Jezusa Chrystusa, która została im najpełniej objawiona w czasie Jego przemienienia na „górze świętej” (1,16-18). Na koniec zaś poucza chrześcijan, że powinni być wierni nauce apostolskiej, przekazanej przez św. Pawła, gdyż jest ona fundamentem prawdziwej wiary i moralności, a przez to jest bezpieczną drogą do zbawienia (3,15-16).

Bibliografia

Bartnicki, Roman. 1992. W trosce o czystość wiary (Drugi List św. Piotra). W: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, red. Janusz Frankowski i Roman Bartnicki, 142-155. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Bauckham, Richard. 1983. Jude – 2 Peter. Grand Rapids: Zondervan.

Brox, Norbert. 1961. Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Terminologie. München: Kösel-Verlag.

Davids, Peter H. 2006. The Letters of 2 Peter and Jude. Grand Rapids: Apollos.

Dschulnigg, Peter. 1989. Der theologische Ort des Zweiten Petrusbriefes. Biblische Zeitschrift, 33, 161-177.

Eicken, Erich von. 1989. Apostolo/apostellō. W: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, red. Lothar Coenen, Erich Beyreuther i Hans Bietenhard, 127-128. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Farkasfalvy, Denis. 1985n. The Ecclesial Setting of Pseudepigraphy in Second Peter and its Role in the Formation of the Canon. The Second Century, 5, 3-29.

Foster, Lewis. 1967. The Earliest Collection of Paul’s Epistles. Bulletin of the Evangelical Theological Society, 10, 44-55.

Fuchs, Eric i Pierre Reymond. 1980. La deuxième Epître de Saint Pierre; L’epître de Saint Jude. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.

George, Augustin. 1974. L’oeuvre de Luc: Actes et Évangile, W: Le ministère et les ministères selon le Nouveau Testament, red. Jean Delorme, 207-240. Paris: Erreur Perimes Seuil.

Giese, Curtis P. 2012. 2 Peter and Jude. Saint Louis: Concordia Publishing House.

Gilmour, Michael J. 2001. Reflections on the Authorship of 2 Peter. Evangelical Quarterly, 73, 291-309.

Green, Gene L. 2008. Jude and 2 Peter. Grand Rapids: Baker Academic.

Grundmann, Walter. 19863. Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt.

Hiebert, Edmond D. 1984. Selected Studies from 2 Peter, part 4: Directives for Living in Dangerous Days: An Exposition of 2 Peter 3:14-18a. Bibliotheca Sacra, 141 (564), 330-340.

Ketter, Peter. 1950. Hebreärbrief, Jakobusbrief, Petrusbriefe, Judasbrief. Freiburg: Herder.

Kraftchick, Steven J. 2002. Jude, 2 Peter. Nashville: Abingdon Press.

Kuske, David P. 2002. Exegetical Brief: Conveyed from Heaven – 2 Peter 1:17,18,21. Wisconsin Lutheran Quarterly, 99(1), 55-57.

Langkammer, Hugolin. 1985. List św. Judy i II List św. Piotra oraz ich znaczenie dla kontynuacji doktryny apostolskiej, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 32(1), 109-121.

MacArthur, John. 2005. 1 and 2 Peter and Jude. Chicago: Moody Publishers.

Marconi, Gilberto. 2005. Lettera di Giuda. Seconda Lettera di Pietro. Introduzione, versione, commento. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Miller, Robert J. 1996. Is there Independent Attestation for the Transfiguration in 2 Peter? New Testament Studies, 42, 620-625.

Moo, Douglas J. 1996. 2 Peter and Jude. Grand Rapids: Zondervan.

Myszor, Wincenty. 2005. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Neyrey, Jerome. 1980. The Apologetic Use of the Transfiguration in 2 Peter 1:1621. Catholic Biblical Quarterly, 42, 504-519.

Paulsen, Henning. 1997. Kanon und Geschichte: Bemerkungen zum Zweiten Petrusbrief. W: tenże, Zur Literatur und Geschichte des frühen Christentums: gesammelte Aufsätze, 154-161. Tübingen: Mohr Siebeck.

Pesch, Rudolf. 1986. Die Apostelgeschichte. 2. Teilband: Apg 13-28. Zürich – Neukirchen – Vluyn: Benzinger.

Reese, Ruth Anne. 2007. 2 Peter and Jude. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Publishing.

Richard, Earl J. 2000. Reading 1 Peter, Jude, and 2 Peter: A Literary and Theological Commentary. Macon: Smyth & Helwys Publishing.

Richards, Randolph E. 2004. Paul and First-Century Letter Writing: Secretaries, Com position and Collection. Downers Grove: IVP Academic.

Rogerson, John W. 2005. Mit. W: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. Richard J. Coggins i James L. Houlden, tłum. Bogusław Widła, 586-589. Warszawa: Vocatio.

Schelkle, Karl Hermann. 19652. Die Petrusbriefe. Der Judasbrief. Freiburg-Basel-Wien: Herder.

Słownik grecko-polski, t. 1-4, red. Z. Abramowiczówna. 1958-1965. Warszawa: PWN. Soards, Marion. 1988. 1 Peter, 2 Peter, and Jude as Evidence for a Petrine School. W: Aufsteig und Nierdergand der römischen Welt II. 25/5, red. Wolfgang Haase, 3226-3249. Berlin: de Gruyter.

Vanni, Ugo. 19952. Lettere di Pietro, Giacomo e Giuda. Brescia: Editrice Queriniana.

Witherington, Ben. 1985. A Petrine Source in Second Peter. W: Society of Biblical Literature 1985 Seminar Papers, Fs. Georg W. MacRae, red. Kent H. Richards, 187-192. Atlanta: Scholars Pr.

Zmijewski, Josef. 1986. Paulus – Knecht und Apostel Christi. Amt und Amtsträger in paulinischer Sicht. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk.

Opublikowane
2018-05-14
Dział
Z problematyki teologicznej