Początki pracy salezjanów w warszawie na Powiślu

  • Jan Konstanty Pietrzykowski WNHiS UKSW
Słowa kluczowe: Zakład Ks. Siemca, salezjanie, Wydawnictwo Salezjańskie

Abstrakt

Pod koniec XIX wieku ks. Jan Siemiec rozpoczął działalność opiekuńczo-dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży na Powiślu w Warszawie. Na zakupionym placu zbudował gmach mieszczący szkołę, internat, warsztaty i kościół rektoralny pod wezwaniem Świętej Rodziny. W 1919 roku zarząd Fundacji przejęli salezjanie, którzy rozbudowali zakład, przenieśli zarząd inspektorii z Oświęcimia, Wydawnictwo Salezjańskie i Centralne Biuro Pomocników Salezjańskich. Od 1923 roku w Salezjańskiej Szkole Rzemieślniczej wprowadzili Dział Graficzny. Warsztaty drukarskie i introligatorskie pełniły jednocześnie zadania drukarni salezjańskiej.

Bibliografia

Materiały archiwalne

Archiwum Salezjańskie Inspektorii Warszawskiej (ASIW)

T. Różanystok.

T. Zakład Ks. Siemca, dokumentacja.

Źródła drukowane

Dziennik Ustaw Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1939, nr 4, poz. 150.

Regulaminy Towarzystwa Salezjańskiego. 1925. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Statut Fundacji Księdza Jana Siemca w Warszawie. 1936. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Opracowania

-lecie działalności salezjańskiej w Polsce. 1923. Mikołów: Drukiem K. Miarki.

Dziesięciolecie Działu Grafiki Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł im. Ks. Siemca w Warszawie 1923-1933. 1933. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Fajęcki, Aleksander. 1919. Śp. ks. kan. J. Siemiec. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 5, 152-154.

Inspektoria Salezjańska, Wydawnictwa. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 50-51.

Kant, Bronisław. 2013. Salezjanie na warszawskim Powiślu. Spadkobiercy dzieła ks. prałata Jana Siemca. Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego.

Kostrzewski, Konstanty. 1957. Wielki Jałmużnik przedwojennej Warszawy. Ks. Jan Siemiec. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 39, 542-548.

Krawiec, Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

List księdza inspektora Tirone do Pomocników Salezjańskich. 1922. Pokłosie Salezjańskie, 4, 1-6.

Niemczyk, Franciszek. 1959. Wiązanka wspomnień i zdarzeń z pierwszych lat oświęcimskich. Przemyśl (mps).

Nowa drukarnia w Warszawie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 12, 340-344.

Nowaczyk, Wacław. 1985. Rozdział podwójnie zamknięty. Szkice z dziejów Fundacji i Zakładu im. Ks. J. Siemca w Warszawie 1919-1944, t. 1. Warszawa (mps).

Pietrzykowski, Jan. 2002. Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 18, 605-625.

Pietrzykowski, Jan. 2007. Salezjanie w (archi)diecezji wileńskiej w latach 1919-1939. W: Mój Kościół w historię wpisany. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. Tadeusz Kasabuła i Adam Szot, 366-378. Białystok: Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku.

Pietrzykowski, Jan. 2015. Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945. Warszawa: IPN.

Salezjańska Szkoła Zawodowa w Warszawie. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 29-31.

Styrna, Stanisław. 1974. Zgromadzenie Salezjańskie w poszukiwaniu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898-1974. W: 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk i Marian Lewko, 11-36. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie.

Szczerba, Kazimierz. 1973. Salezjańskie szkoły zawodowe w Polsce 1901-1939. Lublin (mps).

Szteinke, Anzelm Janusz. 1996. Siemiec Jan. W: Polski Słownik Biograficzny, red. Henryk Markiewicz, t. 37, 7. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Ślósarczyk, Jan. 1960. Historia Prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 2. Pogrzebień (mps).

Wilk, Stanisław. 2009. Historyczne refleksje nad działalnością salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. W: Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i Materiały Źródłowe, red. Jarosław Wąsowicz, 75-87. Piła: Szkoły Salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim.

Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie.

Zakład Salezjański im. Ks. Siemca w Warszawie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 38-41.

Ze świata salezjańskiego – z Warszawy. 1935. Pokłosie Salezjańskie, 3, 59- 60.

Zieliński, Zygmunt. 1981. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zimniak, Stanisław. 1990. Don Pietro Tirone superiore dell’Ispettoria Austro-Ungarica (1911-1919). Ricerche Storiche Salesiane, 17, 295-346.

Żurek, Waldemar. 1996. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwój i organizacja. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki historycznej