Prawne i moralne aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza Policji

  • Sebastian Michał Plichta Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: policjant, środek przymusu, etyka policyjna

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie roli Policji w państwie prawa. Skupia się na jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, jaką jest stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Autor poprzez analizę przepisów prawa regulujących stosowanie środków przymusu i zestawienie ich z ogólnymi normami moralnymi płynącymi z prawa naturalnego stara się znaleźć etyczne usprawiedliwienie stosowania przymusu przez legalną władzę w państwie. Próbował także zbadać, jak owo prawo wpłynęło na sformułowanie etyki zawodowej policjanta, czyli zasad, którymi ma się kierować funkcjonariusz w służbie społeczeństwu.

Bibliografia

Alderson, John. 1994. Policjant w państwie prawa, tłum. Joanna Krahelska. Legionowo: Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Machinek, Marian. 2002. Używanie siły przez służby specjalne. Aspekty etyczne. W: Policja, etyka, Kościół, red. Edward Wiszowaty, Grażyna Kędzierska i Wiesław Pływaczewski, 154-163. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Nagórny, Janusz. 2002. Oko za oko? Etyczne aspekty użycia siły. W: Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i hunanistycznych, red. Marian Machinek, 227-257. Olsztyn: Hosianum.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Suliowski, Marek, Grzegorz Patrzek i Tomasz Papczyński. 2011. Wybrane techniczne środki przymusu bezposredniego – paralizator elektryczny TASER X26, cz. 1. Katowice: Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.

Sutor, Bernhard. 1994. Etyka polityczna, tłum. Alojzy Marcol. Warszawa: Wydawnictwo Kontrast.

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz.U. 1919 nr 61 poz. 363).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).

Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553).

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628).

Wiszowaty, Edward. 2011. Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Wojtczak, Krystyna. 2001. Władza wykonawcza w Polsce: dualistyczna czy wieloczłonowa? Państwo i Prawo, 54-66.

Zarządzenie nr 716 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1. Poz. 3).

Opublikowane
2018-10-21
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej