Rola aktywności rekreacyjnej w kreowaniu pomyślnego starzenia się

  • Przemysław Leszek Płoskonka Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Agnieszka Bołdak Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • Karolina Gołębieska Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Kjartan Bollason Hólar University College, Faculty of rural tourism
Słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, rekreacja ruchowa, pomyślne starzenie się

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się szybkie starzenie się społeczeństw. Istotną rolę w utrzymaniu wysokiej jakości życia seniorów pełni zarówno odpowiednia opieka medyczna jak i aktywność fizyczna i umysłowa. Celem badań było określenie roli uczestnictwa w zorganizowanych formach aktywności rekreacyjnej w procesie pomyślnego starzenia się. Zbadano 64 osoby – uczestników Seniorady – imprezy rekreacyjno-sportowej skierowanej do seniorów oraz ich bliskich. Do celów badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wykazały, że imprezy pełnią ważną rolę w procesie integracji środowiska seniorów, sprzyjają rozrywce, aktywności fizycznej, zdobywaniu nowych umiejętności oraz poprawie samopoczucia.

Bibliografia

Baranowska, Aneta. 2013. “Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje – perspektywa socjologiczna.” In Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, edited by Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska and Małgorzata Wasilewska-Ostrowska, 45-57. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Błędowski, Piotr. 2012. “Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035.” In Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, edited by Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek and Piotr Błędowski, 11-23. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.

Borecka, Irena. 2001. Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Brudek, Andrzej, Piotr Kierpal and Anna Gamrowska 2015. “Muzykoterapia jako forma wspierania rozwoju w okresie późnej dorosłości.” In Oblicza starości we współczesnym świecie, Vol. 1: Perspektywa psychologiczno-medyczna, edited by Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Izabella Januszewska and Anna Gamrowska, 241-255. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bywalec, Czesław and Leszek Rudnicki. 2002. Konsumpcja. Warszawa: PWE.

Cylkowska-Nowak, Mirosława, Wojciech Strzelecki and Sławomir Tobis. 2013. “Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny.” Gerontologia Polska 4:138-142.

Dąbrowski, Andrzej. 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: DrukTur.

Duda, Krzysztof. 2012. “Proces starzenia się.” In Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, edited by Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski and Jerzy Żołądź, 1-31. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gosik, Blanka. 2015. “Formy spędzania czasu wolnego starszych osób w województwie łódzkim.” In Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy, edited by Anna Janiszewska, 137-149. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Halicki, Jerzy. 2005. “Pomyślne starzenie jako jedna z kluczowych kategorii późnej dorosłości.” In Człowiek dorosły istota (nie)znana?, edited by Elżbieta Dubas, 165-173. Łódź-Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Jan Paweł II. 2002. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności „Ludzie starsi w życiu społeczeństwa.”

Kolanowski, Ann, Donna Fick and Linda Buettner. 2009. “Recreational Activities to Reduce Behavioural Symptoms in Dementia.” Geriatrics and Aging 12: 37-42.

Kozdroń, Ewa. 2014. “Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się.” Zeszyty Naukowe WSKFiT 9: 75-84.

Kozdroń, Ewa and Anna Leś. 2014. Aktywność ruchowa w wychowaniu ku starości. Warszawa: E-Wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej.

Kozdroń, Ewa. 2006. “Rekreacja ruchowa osób ‘Trzeciego wieku.’” In Zarys teorii rekreacji ruchowej, edited by Andrzej Dąbrowski, 108-134. Warszawa: Druk-Tur.

Lach, Monika. 2014. „Biblioterapia w pracy nauczyciela”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 86: 131-142.

Latkowska, Monika. 2017. „Hortiterapia w leczeniu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku.” In Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne, edited by Agnieszka Krzymińska, Poznań: Rhytmos.

Laskowska-Szcześniak, Maria and Elżbieta Kozak-Szkopek. 2013. „Uwarunkowania pomyślnego starzenia.” Forum Medycyny Rodzinnej 7 (6): 287-294.

Novek, Sheila et al. 2013. Exploring the Impacts of Senior Centres on Older Adults. Winnipeg: Centre on Aging, University of Mannitoba.

ONZ. 2002. Międzynarodowa Strategia Działania w Kwestii Starzenia Się Społeczeństw. Accessed on: 01.12.2017. http://www.unic.un.org.pl/ageing/wstep.php.

Petsche, Lisa. 2014. How recreation benefits seniors. El Paso inc. Accessed on: 01.12.2017. http://www.elpasoinc.com/elpasoplus/health/how-recreation-benefits-seniors/article_937ecf3a-8ebb-11e3-9cae-0017a43b2370.html.

Rodzina.senior.pl. Dziadkowie i wnuki – relacje i przesłania. Accessed on: 01.12.2017. http://www.rodzina.senior.pl/88,0,Dziadkowie-i-wnuki-8211-relacje-i-przeslania,2846.html.

Rottermund, Jerzy, Andrzej Knapik and Michał Szyszka. 2015. “Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych.” Społeczeństwo i Rodzina 42: 78-98.

Rzemieniak, Monika. 2000. “Proces twórczy jako terapia przez sztukę.” Pisma Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli AD REM 3:1-3.

Singh, Bhawana and U.V. Kiran.2013. “Psychological well-being during old age.” Advance Research Journal of Social Science 4: 170-174.

Singh, Bhawana and U.V. Kiran. 2014. “Recreational Activities for Senior Citizens”. Journal of Humanities and Social Science 4: 24-30.

Tobis, Sławomir, Sylwia Kropińska and Mirosława Cylkowska-Nowak. 2011. “Arteterapia jako forma terapii zajęciowej w aktywizacji osób starszych.” Geriatria 5:194-198.

Opublikowane
2019-02-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej