Przestępstwo rozboju w świetle polskiego prawa karnego

  • Katarzyna Majchrzak UKSW
Słowa kluczowe: mienie, kradzież, prawo karne, zabór cudzego mienia

Abstrakt

Artykuł ukazuje syntetycznie przestępstwo rozboju według prawa karnego polskiego. Jest ono najcięższe z grupy przestępstw przeciwko mieniu. Przestępstwa rozboju dopuszcza się ten, kto krad­nie cudze mienie, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem przemocy wobec osoby albo do­prowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Rozbój należy do przestępstw umyślnych o kierunkowym zamiarze zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia. Rozbój jest przestępstwem złożonym ponieważ obejmuje znamiona kradzieży oraz tzw. czynności rozbójnicze. Rozbój godzi przede wszystkim w prawo własności i posiadanie, ale również dotyka takich dóbr osobistych człowieka jak wolność, życie i zdrowie.

Bibliografia

Bojarski, Marek, Jacek Giezek i Zofia Sienkiewicz. 2004. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa: LexisNexis.

Gardocki, Lech. 2015. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck.

Hołyst, Brunon. 1996. Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Kulik, Marek. 2013. Przestępstwa przeciwko mieniu. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 640-680. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Łagodziński, Stanisław. 1999. Przestępstwa rozbójnicze – wybrane zagadnienia. Prokuratura i Prawo, 11/12, 72-92.

Marek, Andrzej. 2001. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck.

Oczkowski, Tomasz. 2017. Przestępstwa przeciwko mieniu. W: Kodeks karny. Ko¬mentarz, red. Ryszard Stefański, 1654-1692. Warszawa: C.H. Beck.

Pływaczewski, Emil i Ewa Guzik-Makaruk. 2012. Przestępstwa przeciwko mie¬niu. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, 1228-1263. Warszawa: LexisNexis.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej