Interpretacja fenomenu pracy przez personalistów francuskich w kontekście kryzysu cywilizacyjnego

  • Richard Gorban Iwano-Frankowski Uniwersytet Teologiczny Jana Chryzostoma
Słowa kluczowe: personalizm, osoba, praca, kryzys cywilizacyjny, ekonomika (jako zjawisko zarządzania dobrami), ekonomia

Abstrakt

W artykule przedstawiono personalistyczne ujęcie fenomenu pracy wypracowane przez filozofów francuskich w okresie potęgowania kryzysu gospodarczego we Francji w latach 1930-ch. W wyniku dociekań wnioskowano, że zauważywszy charakter cywilizacyjny Wielkiej Depresji ekonomicznej, która sięgnęła mastabów globalnych, uświadamiając, że jest to konsekwencja kryzysu antropologicznego, spowodowanego przez upadłość cywilizacji industrialnej, zbudowanej na materializmie i przekonaniu, że to motywacja ekonomiczna wyznacza ukierunkowanie bytu ludzkiego, Mounier, Maritain i Lacroix zastanawiają się nad możliwościami i perspektywą nowej cywilizacji osobowej. Filozofowie-personaliści proponują postrzegać system ekonomiczny z pozycji wartości duchowych, a pracę jako skuteczną siłę ducha, za pośrednictwem której duch otrzymuje swoją realizację w życiu. Światopogląd personalistyczny przedstawiają oni jako alternatywę antypersonalnym w swojej istocie ideologiom faszystowskiej, nacjonał-socjalistycznej i komunistycznej, zagrożenie których w owym czasie staje się co raz bardziej oczywiste. Filozofowie francuscy są przekonani, że personalizm, mając za podłoże cechy i strukturę osobową, mogą sprostać wymaganiom czasu oraz przeciwdziałać patologicznemu wypaczeniu rzeczywistości przez wyakcentowanie dziedziny ekonomicznej w życiu ludzkim, gdyż to ekonomika ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

Bibliografia

Баган, Олег. 2007. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм. W: Королева Наталена. Без коріння. Во дні она, 655-671. Дрогобич: Відродження.

Белл, Деніел. 1996. Прихід постіндустріального суспільства. W: Лях Віталій. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія, 194-250. Київ: Либідь.

Бердяев, Николай. 2002. Смысл истории. Москва: Канон.

Brzezinski, Zbigniew. 1970. Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era. New York: Viking Books.

Вдовина, Ирена. 1981. Эстетика французского персонализма: Критический очерк. Москва: Искусство.

Вдовина, Ирена. 1990. Французский персонализм (1932-1982). Москва:

Высшая школа.

Ґордон, Андрій. 1951. Ідеологія Хреста. Журнал літератури і мистецтва Літературно-Мистецького Товариства в Філадельфії, 3, 137-138.

Желєзний, Роман. 2017. П’ятдесят років енцикліці «Populorum Progressio». Dostęp: 12.01.2018. http://catholicnews.org.ua/pyatdesyat-rokiv-enciklici-populorum-progressio.

Карпантье, Жан. 2008. История Франции, перевод Михаила Некрасова. Санкт-Петербург: Евразия.

Лакруа, Жан. 2004. Персонализм: истоки, основания, актуальность, перевод Ирэны Вдовиной. Москва: Российская политическая энциклопедия.

Лакруа, Жан. 2004. Чувства и нравственная жизнь, перевод Ирэны Вдовиной. Москва: Российская политическая энциклопедия.

Лем, Станислав. 2004. Фантастика и футурология, перевод Евгения Вайсброта. Москва: АСТ; ЗАО НПП «Ермак».

Маритен, Жак. 1994. Интегральный гуманизм. Dostęp: 12.01.2018. http://krotov.info/library/13_m/ar/iten_08.htm.

Маритен, Жак. 2006. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики и этики, перевод Виктории Гайдамак. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы.

Маритен, Жак. 1999. Религия и культура, перевод Льва Степачёва. Москва: Научный мир.

Мунье, Эмманюэль. 1999. Манифест персонализма, перевод Валерия Володина. Москва: Республика.

Мунье, Эмманюэль. 1999. Персоналистическая общность и революция, перевод Владимира Володина. Москва: Республика.

Сабадуха, Володимир. 2017. Світоглядні засади особистісного способу буття. W: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Русалка Дністрова” – перша книга українською мовою в Галичині: Загально-національний та європейський контекст, науковий редактор Володимир Качкан. Івано-Франківськ.

Сабадуха, Володимир. 2014. Філософія єдності людини й світу, або про необхідність об’єднання зусиль релігії, філософії, науки щодо збереження світу. Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету “Добрий Пастир”, 5, 177-186.

Соболєвський, Ярослав. 2012. Християнський персоналізм Е. Муньє. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 109, 37-40.

Тарнас, Ричард. 1995. История западного мышления, перевод Татьяны Азаркович. Москва: Крон-Пресс.

Тоффлер, Элвин. 2008. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь, перевод Нины Цыркун. Москва: АСТ.

Тоффлер, Елвін. 2000. Третя Хвиля, переклад Андрія Євси. Київ: Всесвіт.

Шевченко, Валентина. 2004. Словник-довідник з релігієзнавства. Київ:

Наукова думка.

Opublikowane
2018-05-20
Dział
Z problematyki filozoficznej