W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka

  • Zbigniew Łepko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: człowiek, człowieczeństwo, regres człowieczeństwa, środowisko naturalne, cywilizacja

Abstrakt

Tytuł niniejszego opracowania zawiera apel o środowiskową ochronę człowieczeństwa człowieka. Opiera się na wynikach etologicznych badań nad cywilizowaną ludzkością i na refleksji praktycznych filozofów przyrody. Jej główna teza o przyrodzie w człowieku i człowieku w przyrodzie wskazuje zarówno na naturę samego człowieka, jak i na właściwe człowiekowi relacje z przyrodą. Zgodnie z tym podejściem całkowicie i ze wszystkim pochodząc z przyrody, człowiek jest z nią powiązany po najbardziej subtelne warstwy swego bytu. Powiązanie to jest  subtelnie skomplikowane i widoczne jest na poziomie ludzkiego ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Tych poziomów bytu ludzkiego bezpośrednio dotyczą więc skutki rujnowania, czyli tracenia naturalnego środowiska życia człowieka. Ich kumulacja prowadzi zaś do zjawiska, które etolodzy określili mianem „regresu człowieczeństwa”

Biografia autora

Zbigniew Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UKSW – kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, wykładowca WSD TS w Lądzie. W badaniach podejmuje problematykę historii i filozofii nauk behawioralnych, antropologii filozoficznej, ewolucyjnej teorii poznania i ekofilozofii.

Bibliografia

Bielicki, Tadeusz. 1997. Pojęcie natury ludzkiej w świetle biologicznej teorii zachowań społecznych. W: Dylematy współczesnej cywilizacji a natura ludzka, red. Janusz Reykowski i Tadeusz Bielicki, 9-24. Warszawa: Zysk i Spółka.

Böhme, Gernot. 2002. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. 1995. Wider die Mißtrauensgesellschaft. Streitschrift für eine bessere Zukunft. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.

Evans, Richard Isadore. 1977. Konrad Lorenz – Gespräche mit Richard I. Evans, ein Briefwechsel mit Donald Campbell und vier Essays. Frankfurt am Main-Berlin-Wien: Ullstein.

Geißler, Karlheinz. 2012. Enthetzt Euch! Universitas, 67, 5-29.

Jonas, Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologischen Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Lorenz, Konrad. 1973. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.

Lorenz, Konrad. 1977. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, tłum. Krzysztof Wolicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lorenz, Konrad. 1983a. Der Abbau des Menschlichen. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.

Lorenz, Konrad. 1983b. Zivilisationspathologie und Kulturfreiheit. W: Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, red. Konrad Lorenz, 343-355. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.

Lorenz, Konrad. 1984. Der Mensch in der Falle. W: Nichts ist schon dagewesen. Konrad Lorenz, seine Lehre und Ihre Folgen, red. Franz Kreuzer, 185-190. München-Zürich: Piper Verlag.

Łepko, Zbigniew. 2001. Etologiczne inspiracje ekofilozofii. W: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. Józef M. Dołęga, Jacek W. Czartoszewski i A. Skowroński, 135-164. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łepko, Zbigniew. 2003. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łepko, Zbigniew. 2006. Etologiczna teoria destrukcji człowieczeństwa. W: Człowiek w czasie i przestrzeni. Księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin księdza profesora Bernarda Hałaczka, red. Jacek Tomczyk i Andrzej Abdank-Kozubski, 73-85. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Meyer-Abich, Klaus Michael. 1986. Dreißig Thesen zur Praktischen Naturphilosophie. W: Ökologische Probleme im kulturellen Wandel, red. Hermann Lübbe i Elisabeth Ströker, 100-108. München: Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh.

Meyer-Abich, Klaus Michel. 1990. Aufstand für die Natur: Von der Umwelt zur Mitwelt. München-Wien: Carl Hanser Verlag.

Meyer-Abich, Klaus Michael. 1993. Revolution for Nature: From the Environment to the Connatural World. Cambridge: The White Horse Press.

Meyer-Abich, Klaus Michael. 1997. Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum. München: Verlag C. H. Beck.

Picht, Georg. 1993. Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Mit einer Einführung von Carl Friedrich von Weizsäcker. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schäfer, Lothar. 1993. Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung und Schonung der Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Wuketits, Franz M. 1995. Entwurzelte Seelen. Biologische und anthropologische Aspekte des Heimetgedankens. Universitas, 50, 11-24.

Wuketits, Franz M. 2012. Zivilisation in der Sackgasse. Plädoyer für eine artgerechte Menschenhaltung. Murnau a. Staffelsee: Mankau Verlag GmbH.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki filozoficznej