Oświata i wychowanie w II Rzeczypospolitej. Próby przeniesienia charyzmatu salezjańskiego na ziemie polskie

  • Jan Piotr Niewęgłowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Towarzystwo Salezjańskie, działalność szkolna i wychowawcza, wychowanie w II Rzeczypospolitej, system prewencyjny

Abstrakt

W 1918 r. nasz kraj odzyskał niepodległość. Proces odbudowy jego państwowości napotykał niezliczone trudności. Do nich możemy zaliczyć problemy występujące na polu oświaty i wychowania. Ówczesne władze polskie były świadome faktu, że wyzwania te należy podjąć jako jedne z pierwszych. Oświata bowiem i wychowanie są specyficznymi formami działalności, bez których nie możliwy jest proces odbudowy tkanki społecznej i narodowościowej kraju. Salezjanie czynnie włączyli się w proces odbudowy kraju otwierając wiele nowych placówek szkolno-wychowawczych.

Bibliografia

Archivio Salesiano Centrale (Rzym): F 000, T. 3133. Ispettorie Polonia – Kraków.

- E 004, S. 31. Polonia – Lodz – Warszawa.

Araszkiewicz, Feliks W. 1978. Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: PWN.

Balcerek, Marian. 1978. Rozwój opieki and dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa: PWN.

Braido, Pietro. 1981. L’Esperienza pedagogica preventiva nel sec. XIX. Don Bosco.

W: Esperienze di pedagogia cristiana nella storia, red. Pietro Braido, t. 2, 271401. Roma: LAS.

Draus, Jan i Ryszard Terlecki. 2005. Historia wychowania. Wiek XIX i XX. Kraków:

WAM.

Drynda, Danuta. 2006. Spasowski Władysław. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 5, 868-869. Warszawa: Żak.

Erekcja Katolickiego Instytutu Wychowawczego. 1933. Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, 66, 10.

Grzywna, Monika. 2006. Rowid Henryk. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 5, 443-445. Warszawa: Żak.

Halecki, Oskar. 1992. Historia Polski. Lublin-Londyn: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jan Paweł II. 1988. Ojciec i nauczyciel młodzieży. Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana.

Jankowski, Stanisław. 2016. Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Jędrzejczak, Kazimierz. 1998. Katolicka myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Wolsztyn: Woldruk.

Konopczyński, Władysław. 1995. Historia polityczna Polski1914-1939. Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza „Ad astra”.

Korczak, Janusz. 1978. Pisma wybrane, t. 2. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kostkiewicz, Janina. 2013. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków: Impuls.

Kot, Stanisław. 1996. Historia wychowania, t. 2. Warszawa: Żak.

Krasuski, Józef. 1985. Historia wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Księga pamiątkowa zjazdu katolickiego w Warszawie 28-30 sierpnia 1926. 1926. Warszawa: Drukarnia S. Jabłoński.

Lepalczyk, Irena. 1988. Pedagogika opiekuńcza w latach II Rzeczypospolitej. W: Źródła do pedagogiki opiekuńczej, red. Irena Lepalczyk, t. 1, 155-313. Warszawa: PWN.

Lewandowski, Stefan. 2003. Jędrzejewicz Janusz. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 2, 473. Warszawa: Żak.

Meissner-Łozińska, Justyna. 2003. Jeżewski Kazimierz Antoni. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 2, 472-473. Warszawa, Żak.

Możdżeń, Ignacy S. 2006. Historia wychowania 1918-1945. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Niewęgłowski, Jan. 1997. Salezjanie i szkolnictwo. Seminare, 13, 193-206.

Pius XI. 1991. O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (Divini illius Magistri). W: Paideia chrześcijańska. Wychowanie człowieka w nauczaniu Kościoła, red. M. Malinowski, cz. 1, 26-68. Warszawa, Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej.

Szafran, Joanna. 2010. Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno-oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Szcześniak, Leszek A. 1997. Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze. 1815-1939. Warszawa: Agmen, Bellona.

Ślósarczyk, Jan. 1960-1969. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 1-7. Pogrzebień (mps).

Świda, Andrzej. 1974. Salezjańskie szkolnictwo w Polsce (zarys). W: 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk i Marian Lewko, 37-57. Łódź-Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.

Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny.

Woroniecki, Jacek. 2008. W szkole wychowania. Lublin: Fundacja „Servire Veritati”, Instytut Edukacji Narodowej.

Zarzecki, Lucjan. 1917. O wychowaniu narodowym. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Ziemann, Eugeniusz. 2008. Michalski Konstanty. W: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. 12, 802-804. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opublikowane
2018-05-20
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej