Polityka społeczna Grecji w kontekście kryzysu gospodarczego państwa

  • Adam Koperek Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Jerzy Koperek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: Europa, Grecja, prawa człowieka, polityka społeczna i rodzinna

Abstrakt

Realizowana w Grecji polityka społeczna jest oparta na państwowym, obowiązkowym systemie ubezpieczeń społecznych oraz na państwowej służbie zdrowia. Świadczenia na rzecz rodziny, zasiłki dla osób starszych, niepełnosprawnych, zasiłki macierzyńskie i na wypadek bezrobocia pozostają również w gestii państwa. Polityka oświatowa oparta jest na funkcjonowaniu scentralizowanego państwowego systemu edukacji. W polityce społecznej niewystarczająco podkreślono rolę kapitału ludzkiego. Artykuł stawia tezę, że m. in. te właśnie determinanty uwarunkowały współczesne problemy rozwoju gospodarczego państwa. Przedstawiony artykuł podejmuje więc problematykę polityki społecznej Grecji w kontekście kryzysu gospodarczego państwa.

Bibliografia

Bonarek, Jacek et al. 2005. Historia Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2002 (Annual Report 2002). 2003. Αθήνα (Athens): Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece).

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2011 (Annual Report 2011). 2012. Αθήνα (Athens): Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece).

Ελληνική Στατιστική Αρχή ( Hellenic Statistical Authority). 2012. Dostęp: 21.10.2017. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_03_2012_01_F_GR.pdf.

ELSTAT (National Statistical Service of Greece). 2012. Statistics. Dostęp: 21.10.2017. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_ 03_2012_01_F_GR.pdf

Encyklopedia PWN. 2017. Grecja. Polityka społeczna. Dostęp: 21.10.2017. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Grecja-Polityka-spoleczna;4574153. html.

European Parliament. 2009. Dostęp: 21.10.2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090424+ANN-01+DOC+ XML+V0//PL&query=QUESTION&detail=H-2009-0202.

EUROSTAT. 2009. Expenditure on social protection. Dostęp: 21.10.2017. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tps00098&plugin=1.

EUROSTAT. 2017. Social protection statistics - Statistics Explained. Dostęp: 22.11.2017. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics.

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (The Daily). 2011. Economy. Dostęp: 21.10.2017. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_26/06/2011_447158.

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων. Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας /ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/ (Small Business Institute. General Confederation of Professional Craft Traders in Greece /IME GSEVEE/). 2017. Dostęp: 21.10.2017. http://www.imegsevee.gr.

Karnowski, Jakub. 2006. Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii. Materiały i Studia, z. 199. Warszawa/Waszyngton: NBP.

Ματσαγγάνης, Μάνος. 2011. Η κοινωνική πολίτικη σε δύσκολους καιρούς (Social policy in challenging times). Αθήνα (Athens): Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ (Wydawnictwo KRITIKI).

OECD. 2011. Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries. OECD Publishing. Dostęp: 21.10.2017. http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2011-en.

Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος (Greece’s Economic Performance and Prospects), red. Ralph C. Bryant, Νικολάος Χ. Γκαργκάνας i Γεώργιος Σ. Ταβλάς. 2002. Αθήνα (Athens): Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece) / The Brookings Institution.

Τσαβέας, Νικολάος Θ. 2002. Το ισοζύγιο πληρωμών και η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος (The balance of payments and competitiveness of Greece). W: Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος (Greece’s Economic Performance and Prospects), red. Ralph C. Bryant, Νικολάος Χ. Γκαργκάνας i Γεώργιος Σ. Ταβλάς, 393-434. Αθήνα (Athens): Τράπεζα της Ελλάδος [Bank of Greece] / The Brookings Institution.

Waverman, Leonard, Παύλος Μυλωνάς i Γεώργιος Παπακωνσταντίνου. 2002. Μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων στην Ελλάδα. Προτεραιότητες πολιτικής και προοπτικές (Product Market Reform in Greece. Policy Priorities and Perspectives. W: Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος (Greece’s Economic Performance and Prospects), red. Ralph C. Bryant, Νικολάος Χ. Γκαργκάνας i Γεώργιος Σ. Ταβλάς, 603-652. Αθήνα (Athens): Τράπεζα της Ελλάδος [Bank of Greece] / The Brookings Institution.

Opublikowane
2019-02-14
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej