Kościół w świecie wirtualnym

Artykuł dyskusyjny

  • Jan Kazimierz Przybyłowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Kościół, duszpasterstwo, media, komunikacja, świat wirtualny, prawda, dialog, współpraca

Abstrakt

W artykule zaprezentowane są aktualne problemy Kościoła związane z komunikacją medialną. Kościół wypełnia swoją misję w świecie realnym. Znakiem czasów współczesnych jest powstanie świata wirtualnego. Teologia pastoralna poszukuje odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Kościół może wypełniać swoja misję pastoralną w świecie wirtualnym. Współpraca Kościoła z mediami powinna być oparta na prawdzie. Główne zadanie Kościoła w świecie wirtualnym to budowanie wspólnoty kościelnej. Natomiast chrześcijanie powinni wykorzystywać swoją wiarę do odnowy życia codziennego.

Biografia autora

Jan Kazimierz Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kapłan diecezji włocławskiej, profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW

Bibliografia

Balthasar, Hans Urs von. 1985. Modlitwa chrześcijańska. Communio, 5, 17-28.

Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd! Z kard. Josephem Ratzingerem, przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski (KAI, lipiec 2004 r.). Dostęp: 8.07.2017. http://niedziela.pl/artykul/1491/Chrzescijanstwo-jest-droga-ktora-winnismy.

Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. 1998. L’Osservatore Romano, 12, 35.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.

Jan Paweł II. 1983. Audiencja generalna 19 X. L’Osservatore Romano, 10, 23-24.

Jan Paweł II. 1986. Katecheza „Opatrzność Boża a historyczne uwarunkowania człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II”.

Jan Paweł II. 1996. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Katecheza czynnikiem kształtującym powołanie człowieka”.

Jan Paweł II. 1992. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”.

Jan Paweł II. 1998. Homilia w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Dostęp: 11.11.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wieczerza_09041998.html.

Jan Paweł II. 2003. Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”.

Jan Paweł II. 2005. List apostolski „Il rapido sviluppo”.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1992. Poznań: Pallottinum.

Kerber, Walter, Heimo Ertl i Michael Hainz. 1991. Katholische Gesellschaftslehre im Überblick. Frankfurt a. M: Knecht.

Kowalczyk, Dariusz. 2001. Objawienie jako Słowo Boże według G. Ebelinga. Studia Theologica Varsaviensia, 39, 119-134.

Majka, Józef. 1986. Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 521-536. Poznań: Pallottinum.

Miller, Gerhard. 1991. Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście się wzajemnie w miłości (Ef 4, 2). W: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Zbigniew Marek, 127-139. Kraków: WAM.

Nęcki, Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu. 1971. Instrukcja duszpasterska „Communio et progressio”.

Paweł VI. 1964. Encyklika „Ecclesiam suam”.

Paweł VI. 1974. Trwajcie mocni w wierze, t. 2. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Młodych.

Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilum”.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”.

Sobór Watykański II. 1965b. Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”.

Sobór Watykański II. 1965c. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Strzeszewski, Czesław. 1994. Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Synod Biskupów – Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie. 1999. Relatio ante disceptationem. L'Osservatore Romano – wydanie codzienne (3 X 1999), 6.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki teologicznej