Znak Jonasza. Refleksja nad aktualnością kontrowersyjnego proroka

  • Stanisław Jankowski UMK
Słowa kluczowe: Prorocy ST, Jonasz, Jezus, faryzeusze, historia Izraela, Niniwa, krytyka literacka, wiara, nawrócenie, zbawienie, zmartwychwstanie, zwierzęta

Abstrakt

Księga Jonasza porusza ważny w środowisku judaistycznym problem prawa również pogan do nadziei zbawienia, jakim cieszą się Żydzi. Protagonistą historii ilustrującej ten ciągle aktualny problem jest prorok imieniem Jonasz, którego Bóg obarczył misją głoszenia Niniwitom konieczności nawrócenia jako warunku ocalenia. Próba Jonasza uchylenia się od tej misji – nie wierzył, by Niniwici wzięli sobie do serca jego apel – się nie powiodła. Ponieważ miasto się nawróciło, a Jonasz miał to za złe Bogu, że historia toczy się nie po jego myśli, Bóg posłużył się krzewem rycynusu, aby przekonać niesfornego proroka, że Jego intencją jest, aby grzesznik – czy Żyd, czy poganin – się nawrócił i żył. Historia Jonasza, właściwie nowela o wydźwięku satyrycznym, piętnuje ciasnotę myślenia współczesnych autorowi rodaków, którzy – być może pod wpływem reformy Ezdrasza-Nehemiasza – wyznawali rygorystyczny separatyzm Judejczyków i pogan. Problem był aktualny i w czasach Chrystusa, skoro w swojej polemice z faryzeuszami przywołał On postać Jonasza. Pierwotny Kościół odczytywał tę księgę już w świetle zmartwychwstania Jezusa, podczas gdy wyznawcy judaizmu nie chcieli jej uznać jako dowodu boskiej i mesjańskiej Jego misji. W świetle wypowiedzi Jezusa Księga Jonasza jest wezwaniem do kierowania się przesłankami wiary zawartymi w historii zbawienia, do osobistego nawrócenia nie tylko od grzechów, ale i od ciasnoty myślenia, wreszcie, że ocalenie/zbawienie może zapewnić dopiero uznanie Go jako Zbawiciela, czego rękojmią jest „znak Jonasza” czyli Misterium Paschalne.

Bibliografia

Alonso Schökel Luis. 1980. Profetas. Introducciones y comentario, I-II. Madrid. Ediciones Cristiandad.

Brzegowy Tadeusz. 2001. „Miłosierdzie Boże nie zna granic (Księga Jonasza), w Frankowski Janusz i Brzegowy Tadeusz (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. 4 Wielki świat starotestamentalnych proroków. I. Od początków profetyzmu do Niewoli Babilońskiej, Warszawa. Wydawnictwo UKSW. 129-140.

Cohen A.1935. Il Talmud. Bari 1935, repr. 1981. Gius. Laterza & Figli.

Lamarche Paul SJ. 1973. Zwierzęta. w Léon-Dufour Xavier (red.). Słownik teologii biblijnej. Poznań. Pallottinum. 1148-1150.

Łach Stanisław. 1971. Teologiczne znaczenie wyrazu bāhar. W tenże (oprac.). Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy. [PŚST tom II, część 3]. Poznań. Pallottinum, 304-315.

Nodet Étienne. 2014. L’Odyssé de la Bible. Études et thèmes, Paris. Les Éditions du Cerf.

Shulman Dennis G., Jonah: His Story, Our Story; His Struggle, Our Struggle: Commentary on Paper by Avivah Gottlieb Zornberg, w Psychoanalytic Dialogues: The International Journal of Relational Perspectives, 18, 3 (2013). 329-364.

Ravasi Gianfranco. 1986. Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, Volume 1-3. Bologna. Edizioni Dehoniane.

Ravasi Gianfranco. 2009. Opowieści nieba. Historia, idee, postacie Starego Testamentu. Kraków. Salwator.

Schürer Emil. 1979. The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135). A New English Version Revised and Edited by Vermes Geza, Millar Fergus and Black Matthew. Volume II. Edinburgh. T. & T. Clark.

Spitzer Salomon (tłum.). 1926. Modły Izraelitów na dni powszednie i święta, uroczystości i posty, oraz obrządki i ceremonje religijne. Kraków (przedruk Warszawa 1991).

Synowiec Julisz St. OFMConv. 1999. Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków. „Bratni Zew”. Wyd. 3.

Testa Emmanuele. 1959/60. Habdalah e ῾Azkarah nella Restaurazione del resto d’Israele. Liber Annuus X. 5-35.

Testa Emmanuele (a cura di). 1977. Il messaggio della salvezza. Il profetismo e i profeti. Torino-Leumann. Elle Di Ci. Wyd. IV.

Wróbel Mirosław St. (przekład i oprac.). 2017. Targum Neofiti I. Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład. Aparat krytyczny – przypisy. [Biblia Aramejska. II]. Lublin. „Gaudium”.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki teologicznej