Notes… ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957) – cz. II. Treść

  • Piotr Szlufik, SDB Towarzystwo Salezjańskie – Nowicjat, WoĹşniakĂłw
Słowa kluczowe: ks. Teodor Wieczorek, Notes... ks. Teodora Wieczorka, salezjańskie notatniki i dzienniki duchowe

Abstrakt

W dorobku pisarskim salezjanina - ks. Teodora Wieczorka (1888-1957) jest jego Notes... Pisany przez okres piÄtnastu lat (1912-1927) obejmuje etap formacji w nowicjacie, studiĂłw filozofii, teologii i pierwszych lat po ĹwiÄceniach kapĹaĹskich ks. Teodora.

Niniejszy artykuĹ jest kontynuacjÄ podjÄtych badaĹ nad rÄkopisem tego wielkiego misjonarza Chin i koncentruje siÄ na analizie treĹci zapiskĂłw Notesu... ArtykuĹ dotyczy nastÄpujÄcych zagadnieĹ: formy literackie obecne w rÄkopisie oraz cechy notatek ks. Wieczorka.

Bibliografia

Bernard z Clairvaux. 1991. O stopniach pokory i pychy. KrakĂłw: WAM.
Bochenek Jan. 1972. Zarys ascetyki, Warszawa: Wydawnictwo SiĂłstr Loretanek.
Croiset Jean. 19102. O nabożeństwie do najsłodszego Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kraków: Wydawnictwo W.L. Anczyca i spółki.
Kiełtyka Stanisław. 1984. Święty Bernard z Clairvaux, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa św. Franciszka Salezego (Rzym, 25 XI 1984).
Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa Św. Franciszka Salezego.1972. Łódź.
Krawiec Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Loyola Ignacy. 1968. Ćwiczenia duchowe. W Pisma wybrane, Komentarze, t. II, 5-238. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
Łukaszyk Romuald i in. (red.). 1979. Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Misiaszek Kazimierz. 1988. Asystencja jako twórcza obecność wychowawcza. W Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, 59-61, Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, Kraków – Ląd.
Nekrolog salezjanów polskich 1891-1976, (mps), Kraków – Łódź: Towarzystwo Salezjańskie.
Ogórek Paweł Placyd. 1999. Mistyka. Zagrożenie czy rozwój życia duchowego? W Szymula Marek (red.). Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem. 11-33. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2008. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
Pius IX, 1923. Encyklika Studiorum ducem (29.06.1923). W Acta Apostolicae Sedis, n. 7, 309-326.
Popowski Remigiusz, Wilk Stanisław, Lewko Marian (red.). 1974. 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź – Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.
Program życia salezjanów księdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji Salezjańskich. 1997. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
Schepens Jacques. 2007. Sakramenty pokuty i Eucharystii w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej księdza Bosko, W Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, Inspektoria polska pw. św. Jacka, Duchowość salezjańska w zarysie, 169-273, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Szmidt Stanisław. 2012. Okruchy życia. Sylwetki kilku polskich misjonarzy salezjańskich, Łódź: Wydawnictwo Piktor.
Świda Andrzej. 1978. Ks. Stanisław Pływaczyk, (mps). Łódź: Towarzystwo Salezjańskie.
Ustawy i Regulaminy Towarzystwa Św. Franciszka Salezego poprzedzone wstępem napisanym przez założyciela Św. Jana Bosko, 1950. Ramsey.
Ustawy Towarzystwa Św. Franciszka Salezego poprzedzone wstępem napisanym przez założyciela ks. Jana Bosko, 1925. Warszawa: Salezjańskie Zakłady Graficzne.
Vecchi Juan Edmundo. 1997. List przełożonego generalnego „Dla was studiuję...” (K 14). Odpowiednie przygotowanie współbraci i jakość naszej pracy wychowawczej (Rzym 15.09.1997), W Dokumenty Rady Generalnej, n. 361, 3-46.
Wilk Stanisław i in. (red.). 2008. Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Wirth Morand. 2009. Ksiądz Bosko i Rodzina Salezjańska dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), Kraków: Poligrafia Salezjańska-Wydawnictwo Salezjańskie.
Opublikowane
2017-02-24
Dział
Z problematyki historycznej