Uwarunkowania autonomii osób dorosłych z uszkodzonym słuchem

  • Michał Ostrowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: autonomia, uwarunkowania/czynniki, osoby niepełnosprawne, dorośli z uszkodzonym słuchem

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych czynników na autonomię dorosłych osób z uszkodzonym słuchem. Funkcjonowanie społeczne osób z wadą słuchu jest uwarunkowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Czas powstania i stopień uszkodzenia słuchu, rehabilitacja, rodzice, szkoła, praca, założenie własnej rodziny, sytuacja socjo-ekonomiczna oraz aktywność w czasie wolnym mają wpływ na realizację poszczególnych celów w życiu dorosłym. Należy przy tym zaznaczyć, że każda osoba z uszkodzonym słuchem, nawet głębokim ubytkiem słuchu  ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Fakt uszkodzenia słuchu nie może być powodem do marginalizacji takich osób w społeczeństwie.

Bibliografia

Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. 2014. Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia społeczne i prawne. Opracowania tematyczne OT-632. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Czajkowska-Kisil, Małgorzata. 2016. Niepełnosprawność słuchowa jako przesłanka dyskryminacji. Dostęp: 19.09.2016. http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/niepelnosprawnosc_sluchowa_mczajkowska-kisil.pdf.

Hojan, Edward. 2009. Dopasowanie aparatów słuchowych. Łódź: Mediton.

Kaczyńska, Małgorzata i Elżbieta Chodźko-Horny. 1998. Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie – podstawowe pojęcia i różne rodzaje niepełnosprawności. W: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, szkolenie doradców zawodowych. Olsztyn: Powiatowy Urząd Pracy.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 1997. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997r. Dostęp:15.03.2018.http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,121,informacje-orealizacji-karty-praw-osob-niepelnosprawnych.

Kosakowski, Czesław. 2003. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Akapit.

Kowal, Krzysztof i Wojciech Stadnicki. 2016. Raport na temat barier występujących na styku osoba głucha – potencjalny pracodawca. Dostęp: 19.09.2016. http:// www.glusiwpracy.dobrekadry.pl/dokumenty/Raport-bariery.pdf.

Kowalska, Paulina i Tadeusz Durko. 2011. Język migowy jako środek komunikacji społecznej osób głuchych. Otorynolaryngologia, 10(2), 62-64.

Krakowiak, Kazimiera. 1998. Fonogesty jako narzędzie służące do rozwijania wyobrażeń słów u dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu. Kosmos. Problemy nauk biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 47, 3(240), 251-259.

Kupisiewicz, Małgorzata. 2014. Słownik Pedagogiki Specjalnej. Warszawa: PWN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Lech, Eumika. 2016. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu i mowy. Dostęp: 19.09.2016. http://www /Users/Anna/Downloads/poradnik8.pdf.

Majewski, Tadeusz. 1995. Edukacja i Rehabilitacja Osób Głuchoniewidomych. Warszawa: PZN, TPG.

Ostrowski, Michał. 2009. Reakcja rodziców na diagnozę a poszczególne etapy rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem. Edukacja zdrowotna. Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, 6(1), 97-106.

Pilarska, Joanna. Tolerancyjni pracodawcy? Dobrze słyszeć. Data dostępu:

05.2010. http://www. słyszymy.pl/ page.php?id=85&page=1.

Prożych, Anna i Marzanna Radziszewska-Konopka. 2008. Dźwięki marzeń. Warszawa.

Rymaszewska, Joanna i Andrzej Kiejna. 2006. Funkcjonowanie społeczne i niesprawność społeczna – definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15(2), 99-104.

Rzecznik Praw Obywatelskich. 2014. Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stopa, Dominika. 2013. Mój „inny” lektorat-język angielski dla osób słabosłyszących i niesłyszących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomości o Równości, 3(4), 16-19.

Szczepankowski, Bogdan. 1999. Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997 r.). Dostęp: 15.10.2016. http://www.niepelnosprawni.gov. pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20 Osob%20Niepelnosprawnych.pdf.

Zajadacz, Alina. 2010. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu. Poznań: UAM.

Opublikowane
2018-05-20
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej