Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część II

  • Katarzyna Majchrzak UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: ustanie stosunku pracy, zwolnienie dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę

Abstrakt

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w oparciu o przepis art. 52 kodeksu pracy możliwe jest w przypadku zaistnienia jednej z trzech enumeratywnie wymienionych przesłanek. Należą do nich: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, a przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem, czy wreszcie zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Niniejszy artykuł omawia dwie ostatnie wyżej wymienione przesłanki, w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Biografia autora

Katarzyna Majchrzak, UKSW Warszawa

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

Bibliografia

Baran Krzysztof W. 2014. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, s. 386-433. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Florek Ludwik. 2014. Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Gersdorf Małgorzata. 2014. Umowa o pracę. W Kodeks pracy. Komentarz, red. M. Gersdorf – K. Rączka – M. Raczkowski., s. 212-594. Warszawa: LexisNexis.

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Kubot Zdzisław. 2008. Ustanie stosunku pracy. W Prawo pracy, red. Z. Kubot – T. Kuczyński – Z. Masternak – H. Szurgacz. Warszawa: Difin.

Liszcz Teresa. 2009. Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.

Majchrzak Katarzyna. 2015. „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część I”. Seminare 36(4): 157-168.

Małysz Franciszek. 1998. „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (1): 24-30.

Mitrus Leszek. 2014. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, s. 248-289. Warszawa: C.H. Beck.

Muszalski Wojciech. 2013. Umowa o pracę. W Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, s. 59-152. Warszawa: C.H. Beck.

Romer Maria T. 2012. Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Rycak Artur. 2013. Ustanie umownego stosunku pracy. W Prawo pracy, red. J. Stelina. Warszawa: C.H. Beck.

Wratny Jerzy. 2013. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1976 r. I PZP 49/76, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (1977)4, poz. 67. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1977 r. I PRN 141/76, LEX nr 14782.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r. I PR 13/79, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (1979)11, poz. 221.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 października 1984 r. I PRN 142/84, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (1985)7, poz. 99.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1997 r. I PKN 361/97, LEX nr 33476.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1997 r. I PKN 432/97, LEX nr 33981.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r. I PKN 5/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1999)6, poz. 201.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r. I PKN 668/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2000)11, poz. 429.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 r. I PKN 318/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2001)5, poz. 155.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r. I PKN 578/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2001)18, poz. 551.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r. I PKN 28/00, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2002)7, poz. 161.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2003 r. I PK 625/02, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2004)20, poz. 350.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r. I PK 233/04, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2006)9-10, poz. 148.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2008 r. I PK 269/07, LEX nr 865928.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2008 r. II PK 28/08, LEX nr 785524.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2010 r. III PK 16/10, LEX nr 694233.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r. II BP 17/10, LEX nr 738540.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r. I PK 112/10, LEX nr 738389.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. III PK 39/11, LEX nr 1163949.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r. I PK 301/2013, Lexis.pl nr 8687067.

Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej