Ubezpieczenia społeczne duchownych w prawie kanonicznym

  • Arkadiusz Domaszk Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
Słowa kluczowe: ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, duchowni, prawo kanoniczne, ubezpieczenia społeczne

Abstrakt

Opracowanie dotyczy ubezpieczeń społecznych duchownych w Kościele katolickim. W pierwszej części zarysowano historię zagadnienia, następnie normy Kodeksu z 1917 r. oraz wskazania Soboru
Watykańskiego II. W dalszej części omówiono aktualne dyspozycje prawa kanonicznego oraz rozwiązania w polskiej sytuacji. Aktualnie Kościół porzucił system beneficjalny. Systemowe kościelne rozwiązania mogą istnieć w oparciu o ustawodawstwo państwowe. W razie ich braku decyzje podejmuje Konferencja Episkopatu, jak i poszczególne Kościoły partykularne. Chodzi tak o ubezpieczenia socjalne, jak i zdrowotne.

Bibliografia

“Codex Iuris Canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus.” 1917. Acta Apostolicae Sedis 9, pars II.

Artner, Peter. 2009. “The remuneration of diocesan clerics.” Folia Canonica 12: 7-22.

Bach, Teresa. 1994. “Koncepcja prawna ubezpieczenia społecznego osób duchownych.” In Kościół i prawo, vol. 12, edited by Józef Krukowski, Florian Lempa and Franciszek J. Mazurek, 75-86. Lublin: RW KUL.

Bączkowicz, Franciszek. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, vol. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne.

Biskupski, Stefan. 1966. Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego. Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne.

Code of Canon Law. 1983. Accessed: 22.08.2017. http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM.

Combalia, Zoila. 2004. “Commentary.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, vol. 4/1, 88-91. Chicago: Midwest Theological Forum.

Congregation for Bishops. 2004. Directory for the Pastoral Ministry of Bishops „Apostolorum successores.” Accessed: 22.08.2017. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_en.html.

De Paolis, Velasio, 2001. Il Codice del Vaticano II. I Beni temporali della Chiesa. Bologna: Edizioni Dehonine.

Dole, Georges. 1984. “L’assicurazione dei chierici nel diritto comparato.” In Lo statuto giuridico dei ministri sacri nel novo Codex Iuris Canonici, 196-206. Città del Vaticano.

Domaszk, Arkadiusz. 2016. Dobra doczesne Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

II Vatican Council. 1965a. Decree Concerning the Pastoral Office of Bishops in the Church „Christus Dominus.”

II Vatican Council. 1965b. Decree on the Ministry and Life of Priests „Presbyterorum ordinis.”

Jan Paweł II. 1992. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis.”

Joannes XXIII. 1963. Litterae encyclicae “Pacem in terris.”

John Paul II. 1988. Apostolic constitution “Pastor Bonus.”

Kennedy, Robert T. 2000. “The Temporal Goods of the Church.” In New Commentary of The Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden and Thomas J. Green, 1449-1525. New York: Paulist Press.

Konferencja Episkopatu Polski. 2015. Instrukcja w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła. Accessed: 20.07.2016. http://episkopat.pl/instrukcja-kep-w-sprawie-zarzadzania-dobrami-doczesnymi-kosciola/.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1994. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Città del Vaticano.

Lynch, John E. 2000. “The Obligations and Rights of Clerics.” In New Commentary of The Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden and Thomas J. Green, 343-381. New York: Paulist Press.

Mandelli, Giulio. 1949. “Beneficio ecclesiastico. II Il diritto canonico vigente.” In Enciclopedia Cattolica, vol. 2, edited by Giuseppe Pizzardo, 1310-1314. Città del Vaticano.

Morrisey, Francis G. 2000. “The Canons of Book V and their Relation to Civil Law in North America.” Prawo Kanoniczne 43(3-4): 273-289.

National Conference of Catholic Bishops. 1991. Implementation of the 1983 Code of Canon Law Complementary Norms. Washington, D.C.: United States Catholic Conference.

Paschini, Pio. 1949. “Beneficio ecclesiastico. I Storia.” In Enciclopedia Cattolica, vol. 2, edited by Giuseppe Pizzardo, 1305-1309. Città del Vaticano.

Pasternak, Ferdynand. 1970. Urzędy i beneficja kościelne. Majątek kościelny. Warszawa: ATK.

Paulus VI. 1966. Motu proprio “Ecclesiae sanctae.”

Podręczna encyklopedya kościelna, edited by Stanisław Gall, vol. 31-32. 1913. Kraków: Gebethner i Wolff.

Rybczyk, Józef. 1995. „Beneficjum.” In Encyklopedia Katolicka, edited by Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk and Zygmunt Sułowski, vol. 2, 262-265. Lublin: TN KUL.

Sacra Congregatio pro Episcopis. 1997. “Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Episcoporum.” In Enchiridion Vaticanum, vol. 4, 1945-2328. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Stanisz, Piotr. 2001. Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim. Lublin: RW KUL.

Stanisz, Piotr. 2011. „Sytuacja prawna osób duchownych.” In Prawo wyznaniowe, edited by Artur Mezglewski, Henryk Misztal and Piotr Stanisz, 289-313. Warszawa: C.H. Beck.

Stawniak, Henryk. 2013. Inkardynacja duchownych w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. 1950. Dziennik Ustaw Nr 9 (poz. 87).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 1989a. Dziennik Ustaw Nr 29 (poz. 154).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznych duchownych. 1989b. Dziennik Ustaw Nr 29 (poz. 156).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 2008a. Dziennik Ustaw Nr 137 (poz. 887).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 2008b. Dziennik Ustaw Nr 164 (poz. 1027).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. 2009. Dziennik Ustaw Nr 167 (poz. 1322).

Wójcik, Walenty. 1977. „Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła.” Prawo Kanoniczne 20(1-2): 213-229.

Wójcik, Walenty. 1981. „Dyskusja nad stosunkiem zreformowanego prawa o patrymonium Kościoła do praw cywilnych.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28(5): 27-41.

Wójcik, Walenty. 1987. „Dobra doczesne Kościoła.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, edited by Walenty Wójcik, Józef Krukowski and Florian Lempa, vol. 4, 11-109. Lublin: RW KUL.

Zambon, Adolfo. 2002. Il consiglio evangelico della powertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano. Roma: Pontificia Universita Gregoriana.

Opublikowane
2019-01-28
Dział
Z problematyki teologicznej