Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście encykliki Laudato Si’

  • Andrzej Papuziński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: filozofia zrównoważonego rozwoju, nauka społeczna kościoła, holizm, godność człowieka, godność osoby ludzkiej

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę porównawczą filozofii zrównoważonego rozwoju oraz filozofii Laudato Si’. Na początku części pierwszej wydobyto specyfikę filozofii zrównoważonego rozwoju zrekonstruowanej na podstawie dokumentów ONZ, omówiono ją z perspektywy filozofii polityki i etyki. W dalszych partiach tej części scharakteryzowano filozofię Laudato Si’ i omówioną ją z perspektywy nauki społecznej Kościoła. W części drugiej skupiono uwagę na kluczowych założeniach obu teorii filozoficznych. Szczegółowo omówiono i porównano takie przesłanki, jak holizm i godność człowieka.

Biografia autora

Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Dr hab. n. hum. w zakresie filozofii i socjologii, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: ekofilozofia, etyka środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju, filozofia polityki.

Bibliografia

Blackbourn, Simon. 1997. Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. Cezary Cieśliński et al. Warszawa: KiW.

Bołoz, Wojciech et al. 2016. Ekologiczne przesłanie encykliki Laudato Si’. Studia Ecologiae et Bioethicae, 4 (14), 109-128.

Brighouse, Harry. 2007. Sprawiedliwość, tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c.

Chmielecka, Ewa. 2002. Dwa przełomy. Zadania filozofii nauki w ujęciu wybranych stanowisk. Warszawa: Wyd. SGH.

Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju. 1998. W: Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, 13-18. Warszawa: IOŚ.

Dołęga, Józef M. 2007. Uniwersalne i globalne zasady cywilizacji pokoju i życia w ujęciu Jana Pawła II. Przegląd religioznawczy, 2 (224), 45-59.

Franciszek. 2015a. Laudato Si’. W trosce o wspólny dom.

Franciszek. 2015b. Co powiedział Papież w ONZ? Dostęp: 21.06.2017. http://papiez.wiara.pl/doc/2723265.Co-powiedzial-papiez-w-ONZ.

Gawor, Leszek. 2010. Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, 2, 69-76.

Grzegorczykowa, Renata. 2008. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.

Hull, Zbigniew. 2003. Filozofia zrównoważonego rozwoju. W: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. Artur Pawłowski, 15-25. Lublin: KIŚ PAN.

Hull, Zbigniew. 2012. Ekofilozofia – przedmiot i pole problemowe. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 3 (83), 235-248.

Jan Paweł II. 1979. Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Episkopatu Polski, Jasna Góra, 5 czerwca 1979. Chrześcijanin w Świecie, 8, 98-105.

Kiełczewski, Dariusz. 2016. Racjonalność człowieka gospodarującego w ujęciu koncepcji homo sustinens. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 269-276.

Kureethadam, Joshtrom I. 2016. Ecological education in Laudato Si’. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 4, 83-96.

Kymlicka, Will. 2009. Współczesna filozofia polityczna, tłum. Andrzej Pawelec. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Müller, Gerhard. 2016, Referat Prefekta Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej wygłoszony w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podczas konferencji naukowej nt. Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’ (Warszawa, 15.10.2016 r.). Niepublikowany.

Papuziński, Andrzej. 2007. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a nauka społeczna Kościoła. Przegląd Religioznawczy, 2 (224), 21-43.

Papuziński, Andrzej. 2017. Filozofia Raportu Brundtland. W: „Theoria” i „praxis” zrównoważonego rozwoju. red. Ryszard F. Sadowski i Zbigniew Łepko, 127-142, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Rahner, Karl i Herbert Vorgrimler. 1987. Mały słownik teologiczny, tłum. Tadeusz Mieszkowski i Paweł Płachciarek. Warszawa: IW PAX.

Rawls, John. 2009. Teoria sprawiedliwości, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek i Adam Romaniuk. Warszawa: WN PWN.

Sadowski, Ryszard F. 2016. Inspirations of Pope Francis’ concept of integral ecology. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 4, 69-82.

Siebenhüner, Bernd. 2001. Homo sustinens - Auf dem Weg zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit (Ökologie und Wirtschaftsforschung). Marburg: Metropolis Verlag.

Słownik katolickiej nauki społecznej, red. Władysław Piwowarski. 1993. Warszawa: IW PAX i Wyd. Misjonarzy Klaretynów „PALABRA”.

Światowa Komisja do spraw Środowiska i Rozwoju. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport, tłum. Urszula Grzelońska i Ewa Kolanowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Opublikowane
2018-04-20
Dział
Z problematyki filozoficznej