Model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego: holistyczne i analityczne podejście do badania środowiska szkolnego

  • Aleksandra Tłuściak-Deliowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Urszula Dernowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Słowa kluczowe: kultura szkoły, klimat szkoły, efektywność szkoły, metodologia badań, środowisko szkolne

Abstrakt

Na podstawie przeglądu różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych, opracowań teoretycznych i badawczych dotyczących kultury szkoły, można stwierdzić, że naukowe podejścia do tego zagadnienia cechuje swego rodzaju heterogeniczność. Intencją autorek jest zwrócenie uwagi na trudności związane z badaniem kultury szkoły. Autorki zaprezentowały opracowaną przez siebie procedurę badawczą jako egzemplifikację sposobu poradzenia sobie z tymi trudnościami w kontekście całościowego badania kultury szkoły. Podstawą do opracowania tej procedury był model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego, który zapewnił w miarę jednolite ujęcie tego, co w odniesieniu do kultury organizacji pojawia się w różnych tradycjach badawczych.

Author Biographies

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Obszary zainteresowań: dręczenie szkolne (bullying) i jego uwarunkowania, klimat i kultura szkoły.

Urszula Dernowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Obszary zainteresowań: społeczne uwarunkowania kształcenia, nauczycielski scaffolding, kultura i klimat szkoły, misja szkoły.

Bibliografia

Adrjan, Beata. 2011. Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Deal, Terrence, and Peterson, Kent. 1999. Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Dernowska, Urszula. 2014. „Kultura szkoły – pojęcie, wymiary, modele”. Ruch Pedagogiczny, 4, 13-24.

Dernowska, Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra. 2015a. Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Dernowska, Urszula, i Tłuściak-Deliowska, Aleksandra. 2015b. Jak badać kulturę szkoły? Referat wygłoszony podczas IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Poznań, 27-30 maja 2015.

Elsner, Danuta. 1999. Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń. Chorzów: Wydawnictwo Mentor.

Janićijević, Nebojsa. 2011. “Methodological Approaches in the Research of Organizational Culture”. Economic Annals, LVI, 189, 69-99.

Kawecki, Ireneusz. 2003. Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Maslowski, Ralf. 2001. School Culture and School Performance. Rozprawa doktorska, University of Twente.

Maslowski, Ralf. 2006. „A Review of Inventories for Diagnosing School Culture”. Journal of Educational Administration, 44(1), 6-35.

Polak, Krzysztof. 2007. Kultura szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ramsey, Robert. 2008. Don’t Teach the Canaries Not to Sing. Thousand Oaks: Corwin Press.

Schein, Edgar. 1990. “Organizational Culture”. American Psychologist, 45(2), 109-119.

Schoen, La Tefy. 2005. Conceptualizing, describing, and contrasting school cultures: a comparative case study of school improvement processes. Rozprawa doktorska, Louisiana State University.

Schoen, La Tefy, and Teddlie, Charles. 2008. “A New Model of School Culture: a Response to a Call for Conceptual Clarity”. School Effectiveness and School Improvement, 19, 2, 129-153.

Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Dernowska Urszula, i Strutyńska Elżbieta. 2014. „Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych”. Zarządzanie i Edukacja, 94, 63-85.

Tłuściak-Deliowska Aleksandra, i Dernowska Urszula. 2017. „School Culture Survey”. Podręcznik (w przygotowaniu).

Van Houtte, Mieke. 2005. “Climate and Culture? A Plea for Conceptual Clarity in School Effectiveness Research”. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 71-89.

Wiśniewska, Małgorzata. 2015. Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej