Czasopiśmiennictwo katolickie Wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej (cz. I – ogólna)

  • Jerzy Zając
Słowa kluczowe: Kresy Wschodnie, II Rzeczypospolita, czasopisma katolickie

Abstrakt

Odrodzona w 1918 r. II Rzeczpospolita powróciła na część terytorium utraconego na Wschodzie, podejmując trudy zagospodarowania wyniszczonej wojnami ziemi. Jej obraz znalazł odbicie w lokalnej prasie i wspomnieniach żyjących na tych terenach Polonusów. Zapisały go dziesiątki tytułów czasopiśmienniczych wydawanych przede wszystkim przez ówczesny świat katolicki. Wymienione w opracowaniu tytuły wydawnictw wskazują na życiowe przestrzenie mieszkańców tamtych regionów penetrowane przez tę prasę, są niejako odpowiednikami zaledwie nazw starych polskich rezydencji na Wschodzie. Aby poznać ich treści, trzeba podjąć wnikliwą lekturę, by odkryć i przybliżyć opisane tam i wciąż mało nam znane światy, które – antypolskie i antykatolickie siły niszczyły świadomie i systematycznie. To niełatwe zadanie odcyfrowania Kresów z wciąż, po dziś dzień odkrywanej ich czasopiśmiennictwu katolickiemu Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Biografia autora

Jerzy Zając

Fr. Jerzy Zając, sociologist, graduate of John Paul II Catholic University of Lublin and Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, member of the Francis de Sales Scientific Society. Areas of scientific and research interest: periodicals published by seminaries, regionalism, intercultural and interreligious dialogue. Cooperates with the International Center for Intercultural and Interreligious Dialogue of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

Bibliografia

Aftanazy, Roman. 1986. Materiały do dziejów rezydencji, Vol. IA. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Aftanazy, Roman. 1987. Materiały do dziejów rezydencji, Vol. IA. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Aftanazy, Roman. 1988. Materiały do dziejów rezydencji, Vol. IA. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Aftanazy, Roman. 1990. Materiały do dziejów rezydencji, Vol. IA. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Baranowski, Andrzej. 1986. „Wprowadzenie.” In Roman Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, Vol. IA [pagination none]. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, edited by Zygmunt Zieliński. 1981. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dutka, Wojciech. 2006. „Powstanie i rozwój prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej.” Rocznik Historii Prasy Polskiej 18: 57-81.

Dutka, Wojciech. 2007. „Geografia wydawnicza prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej.” Rocznik Historii Prasy Polskiej 20: 78-93.

Dutka, Wojciech. 2008. „Typologia prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczypospolitej.” Rocznik Historii Prasy Polskiej 21-22: 37-55.

Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej Warszawskiej. Ze źródeł urzędowych i ze wspomnień jej wychowanków zebrane przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego przy współudziale teologów akademickich, mianowicie ks. Teofila Matuszewskiego, ks. Antoniego Chmielowskiego. 1907. Warszawa.

Kaleta, Andrzej. 1999. „Rozwój polskiego katolickiego czasopiśmiennictwa misyjnego do 1939 roku.” Rocznik Historii Prasy Polskiej 2(4): 5-24.

Królikowski, Piotr. 2012. „Seminaryjne czasopisma.” In: Encyklopedia Katolicka, edided by Edward Gigilewicz et al., Vol. 17. Lublin: TN KUL.

Lechicki, Czesław. 1975. „Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939).” Novum 1-2-3: 76-92.

Lechicki, Czesław. 1984. „Prasa katolicka II Rzeczypospolitej.” Kwartalnik Historii Prasy Polskiej XXIII (2): 45-69.

Łaszkiewicz, Hubert i Sławomir Łukasiewicz. 2002. „Kresy.” In: Encyklopedia Katolicka, edited by Andrzej Szostek et al., Vol. 9. Lublin: TN KUL.

Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, edited by Barbara Lesisz et al. 1988. Warszawa-Lublin.

Rulka, Kazimierz. 2003. „Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.” In: Edukacja - Kultura - Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin, edited by Krzysztof Konecki i Ireneusz Werbiński, 289-300, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Urbański, Antoni. 19282. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Urbański, Antoni. 1929a. Pro memoria. Warszawa.

Urbański, Antoni. 1929b. Memento kresowe. Warszawa.

Zając, Jerzy. 2010. „Sursum Corda.” Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939. Płock-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia (Sandomierz).

Zając, Jerzy. 2015. „Druh – Друг – Amicus.” In: Slawistyczni studii: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka, edited by Jerzy Zając et. al. Chmielnicki:

Chmielnickij Dzierżawnij Centr Nauki, Innowacij ta informatizacii.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki historycznej