Kim jestem? Czyli o kształtowaniu tożsamości dziecka

  • Izabela Gątarek UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, tożsamość, poczucie tożsamości

Abstrakt

Poczucie tożsamości uznawane jest za rodzaj samowiedzy człowieka, jego sądów, wyobrażeń i poczucia wartości.  Jest nieustającym zadaniem do wykonania, które odnawia się bo przecież wchodzimy w rozmaite interakcje każdego dnia, gromadzimy nowe doświadczenia, zmieniamy, może uzupełniamy nasze poglądy, postawy. Codziennie prowadzimy wewnętrzne spory, rozważania, rozmawiamy z innymi ludźmi. Każdego dnia mamy zatem możliwość poznawać  coraz głębiej i lepiej samych siebie. A jest to ważne tym bardziej, że właśnie poczucie tożsamości osobistej pełni najbardziej istotną rolę w psychologicznym wymiarze funkcjonowania każdego człowieka, utrata tożsamości dezorganizuje jego osobowość.

Biografia autora

Izabela Gątarek, UKSW Warszawa

Wydział Pedagogiczny UKSW

Bibliografia

Bajkowski Tomasz. 2001. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana

Bielska Ewa. 2001. Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana

Bokszański Zbigniew. 2006. Tożsamości zbiorowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN

Brzezińska Anna. 2005. Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Brzezińska Anna. Tożsamość jako podstawowy obszar i cel rozwoju. www.psychologia.amu.edu.pl. (dostęp 15.06.2011)

Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP

Cialdini Robert B. Kenrick Douglas T. Neuberg Steven L. 2006. Psychologia społeczna. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Giddens Antony. 2007. Nowoczesność i tożsamość. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN

Guz Sabina. 2005. Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Hall Calvin S. Lindzey Gardner. 1994. Teorie osobowości, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN

Joyce Bruce. Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP

Leppert Roman. 2004. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym. Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych. Materiały konferencyjne PTP, Wrocław

Nikitorowicz Jerzy. 2005. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nikitorowicz Jerzy. 2005. Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy wczesnej edukacji. Nr 2(2)

Nowy Słownik Języka Polskiego. 2003. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN

Pilecka Władysława. Rudkowska Grażyna. Wrona Leszek. 1998. Podstawy psychologii. Kraków. Wydawnictwo Naukowe AP

Piwowarski Rafał (red.). 2003. Dziecko-Nauczyciel-Rodzice, Konteksty rozwoju i edukacji. Białystok. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Szczepska – Pustkowska Maria. 2005. Socjalizujący strumień pamięci: dzieciństwo jako trwani. Problemy Wczesnej Edukacji.Nr 2(2)

Tillman Klaus J. 1996. Teorie socjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Terakomska Dorota. Bomba Jacek. 2003. Kraków. Być rodziną czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. Wydawnictwo Literackie

Tołwińska Bożena. 2001. Stereotypy płci a tożsamość indywidualna. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana, Białystok

Tripp David. 1996. Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uszyńska-Jarmoc Jadwiga. 2007. Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok. Trans Humana

Zalewski Grzegorz. 1992. Psychologiczne modele świadomości i samoświadomości. Białystok. Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku

Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej