Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji pedagogicznych nauczyciela-muzyka

  • Jakub Hutek
Słowa kluczowe: nauczyciel-muzyk, osobowość, autorytet, muzyka, dziecko

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z kompetencjami pedagogicznymi nauczyciela-muzyka. Każdy muzyk, który podejmuje pracę w szkolnictwie, napotyka na wiele problemów. Niezbędna jest wiedza teoretyczna dotycząca zarówno dziecka, jego rozwoju i możliwości, jak i osoby samego nauczyciela. Od dyspozycji osobowościowych pedagoga zależy w dużym stopniu dynamizacja potencjału dziecka. Wątki podejmowane w tym artykule dotyczą rozwoju osobowości nauczyciela, budowania przez niego autorytetu oraz dostrzegania sensu we własnej działalności pedagogicznej.

Bibliografia

Appelt, Karolina. 2005. Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: Psychologiczne portrety człowieka, red. Anna Izabela Brzezińska, 259-301. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Badura, Emilia. 1981. Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Baron, Piotr. 2012. Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce. W: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, 137146. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.

Chrobak, Stanisław. 2009. Miłość wychowawcza. Nauczyciel wobec ucznia z trudnościami w czasach globalizacji. W: Dylematy (niepełno)sprawności? Rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, red. Marzena Dycht i Lidia Marszałek, 15-28. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Dawid, Jan Władysław. 1946. O duszy nauczycielstwa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Frankl, Viktor Emil. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. Aleksandra Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”.

Gawlik, Stanisław. 2000. Kompetencje i osobowość nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej. W: Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Zenon Jasiński i Tadeusz Lewowicki, 68-97. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Gola, Bogdan. 2004. Głos w dyskusji panelowej. W: Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny, red. Zofia Konaszkiewicz, 71-76. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Grzegorzewska, Maria.1959. Listy do młodego nauczyciela. Cykl I. Warszawa: Pań stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Grzegorzewska, Maria. 1958. Listy do młodego nauczyciela. Cykl II. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Grzegorzewska, Maria. 1961. Listy do młodego nauczyciela. Cykl III. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Grzywak-Kaczyńska, Maria. 1988. Trud rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Guz, Sabina. 1987. Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jazukiewicz, Iwona. 2003. Autorytet nauczyciela. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 1, red. Tadeusz Pilch, 254-260. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Konaszkiewicz, Zofia. 2012. Konieczne obszary refleksji współczesnego pedagoga muzyka. W: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red.

Andrzej Białkowski, 107-127. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.

Konaszkiewicz, Zofia. 2002. Szkice z pedagogiki muzycznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Konaszkiewicz, Zofia. 2003. Zawód i powołanie pedagoga w tradycji polskiej. W: Trwałe wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie, red. Zofia Konaszkiewicz, 41-67. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Konaszkiewicz, Zofia. 2003. Osoba pedagoga – podstawowy problem edukacji muzycznej. W: Muzyka w szkole XXI w. Tradycja i współczesność, red. Leon Markiewicz, 226-238. Katowice: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Kosyrz, Zdzisław. 2005. Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo „Pedagogium” Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Kunowski, Stefan. 1996. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Okoń, Wincenty. 1971. O autorytecie nauczyciela. Życie Szkoły, 1, 5-7.

Petrozolin-Skowrońska, Barbara. 1995. Nowa encyklopedia powszechna PWN.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stróżewski, Władysław. 1997. Mała fenomenologia autorytetu. Ethos, 1, 32-35.

Wagner, Iwona. 2005. Stałość czy zmienność autorytetów: pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Zimny, Jan. 2008. Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. Stalowa Wola-Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Żywoczok, Alicja. 2006. Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka). Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 29-42.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej