Zjawisko przemocy na przykładzie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie

  • Barbara Małgorzata Kałdon
Słowa kluczowe: przemoc, znęcanie się, Niebieska Karta

Abstrakt

Artykuł prezentuje dane Niebieskich Kart z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pochodzące z lat 2012-2015. Zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: liczba wypełnionych formularzy Niebieskich Kart na przestrzeni wskazanych lat, miejsce zamieszkania osób je wypełniających, charakterystykę ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, liczbę osób zatrzymanych stosujących przemoc w rodzinie, sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu oraz rodzaje przemocy i pomoc udzieloną jej ofiarom. Wybrane zagadnienia z części empirycznej zostały porównane z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez Autorkę w omawianym przedmiocie badań.

Bibliografia

Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp: 13.09.2016. www.mpips.gov.pl.

Gruszczyńska, Beata. 2007. Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołyst, Brunon. 2013. Policja na świecie. Warszawa: LexisNexis.

Kałdon, Barbara Małgorzata. 2014. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Studium empiryczne z zakresu kryminologii i prawa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kałdon, Barbara Małgorzata. 2016. Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Seminare, 2, 115-125.

Dąbrowska, Ewa. 2012. Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne. W: Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, red. Ewa Kowalewska-Borys, 27-38. Warszawa: Difin.

Kowalewska, Aneta. 2012. Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne. W: Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, red. Ewa Kowalewska-Borys, 27-38. Warszawa: Difin.

Lewoc, Michał. 2014. Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce. Probacja, 3, 37.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieskiej Karty, Dz. U., Nr 209, poz. 1245.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej