Dochody miesięczne jako czynnik wpływający na jakość życia polskiej rodziny na przykładzie woj. podkarpackiego

  • Piotr Zawada
Słowa kluczowe: miesięczny dochód rodziny, struktura konsumpcji, edukacja dzieci

Abstrakt

Wielkość dochodu rodzinnego jest czynnikiem warunkującym wielkość oraz strukturę spożycia. Jest on także determinantem zachowania rodziny, bowiem umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka i jest istotnym elementem poziomu życia. Dochody wpływają także na relacje między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Budżet domowy generuje również rozwój i edukację dzieci, daje bądź ogranicza im możliwości na przyszłość. Trudna sytuacja materialna polskich rodzin rodzi ograniczenia podstawowych potrzeb konsumpcyjnych.

Bibliografia

Adamski, Franciszek. 1999. Edukacja. Rodzina. Kultura. Studia z pedagogiki społecznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Balcerzak-Paradowska, Bożena. 2004. Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: IPiSS.

Cęcelek, Grażyna. 2005. Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze. Mazowieckie Studia Humanistyczne, 1-2, 239-249.

Danowski, Jarosław. 1999. Rodziny białostockie na przełomie wieków. Białystok: UM Białystok.

Dyczewski, Leon. 1994. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: TN KUL.

Dyczewski, Leon. 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL.

Firlit-Fesnak, Grażyna. 2007. Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian. W: Polityka społeczna, red. Grażyna Firlit-Fesnak i Małgorzata Szylko-Skoczny, 187-200. Warszawa: WN PWN.

Grzega, Urszula. 2007. Wpływ wybranych makrouwarunkowań i czynników ekonomicznych na zachowania gospodarstw domowych. W: Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych – materiały konferencyjne, red. Danuta Kopycińska, 130-139. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.

Jarmoch, Edward, Józef Jaroń i Henryk Piluś. 1999. Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II. Siedlce: WH WSRP.

Kawula, Stanisław. 2005. Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kukołowicz, Teresa. 1998. Rodzina wychowuje. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.

Kieżel, Ewa. 2000. Rynkowe zachowania konsumentów. Katowice: Wydawnictwo AE Katowice.

Kuśmierczyk, Krystyna, Lucyna Piskiewicz i Dorota Szepieniec-Puchalska. 2006. Czynniki dochodowe – cenowe warunkujące przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. W: Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, 39-54. Warszawa: IRWiK.

Lister, Ruth. 2007. Bieda, tłum. Stanaszek Alina. Warszawa: Polity Press.

Światowy, Grażyna. 1994. Zachowania konsumenckie. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.

Piekut, Marlena. 2008. Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej