Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego

  • Żaneta Tempczyk-Nagórka
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, placówki wsparcia dziennego, pomoc rodzinie

Abstrakt

Coraz więcej rodzin i wychowujących się w nich dzieci jest zagrożonych wykluczeniem utrudniającym im rozwój i pełną partycypację w życiu społecznym. Jedną ze skutecznych form przeciwdziałania przyczynom i skutkom wykluczenia jest szeroka działalność placówek wsparcia dziennego. Ich formy pracy, cele oraz zadania zostały przedstawione w oparciu o autorski model głównych obszarów działań sprzyjających inkluzji społecznej, skierowanych na jednostki, ich rodziny, osoby i instytucje pracujące z dzieckiem i rodziną oraz ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Postulowane są również działania w obszarze ustawodawstwa, edukacji, mediów oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej.

Bibliografia

Cudak, Henryk. 2011. Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze. Pedagogika Rodziny, 1(2), 7-14.

Dallemura, Elżbieta. 2014. Współpraca z rodzinami w placówkach wsparcia dziennego. Świat Problemów, 6 (257), 5-8.

Fidelus, Anna. 2011. W stronę resocjalizacji inkluzyjnej. Probacja, 2, 70-86.

Gątarek, Izabela. 2015. Opiekuńczo-wychowawcza działalność Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w rodzinie własnej. Seminare, 1 (36), 127-140.

Gola, Stanisław. 2003. Ogniska wychowawcze. W: Poradnik dla wychowawców, red. Zenon Zieja, 19-27. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie.

MPiPS. 2003. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Dostęp:

11.2016. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf.

Nogowski, Jacek Marek. 2015. Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności. Civitas et Lex, 1(5), 55-64.

Pieter, Józef. 1972. Środowisko wychowawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r. 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Przygoda, Anna. 2011. Mechanizmy socjalizacji w rodzinie. Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 1(1), 109-118.

Rogowski, Paweł. 2013. Placówki wsparcia dziennego – aspekty prawne. Część I. Pedagogika Ojcostwa, 2(7), 112-128.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 października 2015 r. ws. wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

Salański, Witold. 2002. Outsiderzy? Opieka – Wychowanie – Terapia, 2 (dodatek „Nasz Animator”), 4-5.

Sierocka, Beata i Marcin Drewniak. 2006. Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych. Kraków. Dostęp: 8.11.2016 http://www.archiwum.mlodziez. info/images/mpppm.pl/DZIECI_ULICY_30.11.pdf.

Tempczyk-Nagórka, Żaneta. 2016. Pilgrimages of disabled persons to Jasna Góra as an example of acivities which foster social inclusion. W: Selected aspects of psychosocial functioning of persons with disabilities, red. Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij i Żaneta Tempczyk-Nagórka, 57-70. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

TPD. 2010. Z podwórka do parlamentu. Dostęp: 3.11.2016. http://warszawa.tpd.

org.pl/pl/index/z-podworka-do-parlamentu.html.

Zieja, Zenon. 2003. System profilaktyki nad dziećmi i młodzieżą. W: Poradnik dla wychowawców, red. Zenon Zieja, 8-18. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej