Egzystencja współczesnego dziecka. Aspekty pedagogiczny i społeczny problemu

  • Mateusz Muchacki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, KrakĂłw
Słowa kluczowe: bezrobocie, egzystencja dziecka, patologie w życiu społecznym, bezdomność, żebractwo, alkoholizm i kradzieże, ubóstwo, rozwód

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania na temat egzystencjalnej sytuacji polskiego dziecka. Patologie w różnych dziedzinach życia społecznego, które są wynikiem transformacji ustrojowej w połączeniu ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, pozostawiają piętno zarówno na życiu rodzinnym i na życiu dziecka.  Do "poważnych" przejawów patologii  w Polsce po 1989 roku zalicza się: bezdomności,  żebractwo, jak również alkoholizm i kradzieże, które stwarzają konflikty z prawem (również w gronie najmłodszych obywateli). Z powodu funkcjonowania wielu rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych demoralizacją pojawiły się także zjawiska niedostosowania, sieroctwa społecznego i inne zagrożenia związane z nieodpowiednią opieką nad dziećmi i młodzieżą.

Bibliografia

Binczycka Jadwiga. 2007. Prawo dziecka do zdrowia, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2015 r. GUS Warszawa 2015. Dostęp Grudzień 28, 2015. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocierejestrowane/

Cierpiałkowska Lidia. 2000. Alkoholizm: Przyczyny – leczenie – profilaktyka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Cudak Henryk. 2010. Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Czerederecka Alicja. 2010. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa: LExisNexis.

Encyklopedia Britannica, t.I. 1997. Chicago: Wydawnictwo Encyclopedia Britannica.

Izdebska Jadwiga. 2004. Dziecko osamotnione w rodzinie: Kontekst pedagogiczny, Białystok: Trans Humana.

Jarosz Ewa, Nowak Anna. 2012. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa.

Jastrun Ewa. Wzorce konsumpcji alkoholu w Polsce. Dostęp Grudzień 1, 2013. http://www.swiatproblemow.pl/2006_4_1.htm

Jedliński Ryszard. 2000. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kaczyńska Beata. 2008. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje

Kida Jan. 2003. Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kmiecik-Baran Krystyna. 2009. Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Konarska-Wrzosek Violetta. 1999. Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń: Wydawnictwo TNOiK.

Kotlarska-Michalska Anna. 1997. Zadania rodziny w sytuacji bezrobocia, W: Polityka społeczna – rodzina – bezrobocie, T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Cherow-Urbaniec (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka.

Messing Marcel. 2009. WWW: Czy się przebudzimy?, tłumaczenie: R. Zimny, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Pilch Jolanta. 2005. Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, W: I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa: ŻAK.

Przemoc w rodzinie. Statystyki Policji. Dostęp Grudzień 28, 2015. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html

Pyżalski Jacek. 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ranking spożycia alkoholu. Polska zaskakuje, dostęp Grudzień 28, 2015. http://biznes.onet.pl/ranking-spozycia-alkoholu-polska-zaskakuje

Skrzypczyk Witold. 2000. Dzieci alkoholików: zdarzenia traumatyczne, Łódź: Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży.

Sperling Abraham. 1995. Psychologia, Poznań: Wydawnictwo Zysk.

Staros J. 1936. Legenda i baśń, Warszawa: Księgarnia J. Przeworskiego.

Sufa Beata. 2003. Rodzina – wizja podręcznikowa a rzeczywistość, W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, J. Kida (red.), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szymczak Mieczysław. 1979. Słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej