Ewolucja pozycji Narodowego Banku Polskiego w polityce makroostrożnościowej

  • Ireneusz Kraś Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: system finansowy, bank centralny, polityka makroostrożnościowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest pozycji Narodowego Banku Polskiego w nadzorze makroostrożnościowym. Pierwotnie za nadzór makroostrożnościowy w Polsce miała odpowiadać Rada Ryzyka Systemowego, w której próbowano zagwarantować wiodącą rolę NBP z różnym nasileniem. Ostatecznie za realizację nadzoru makroostrożnościowego i zarządzanie kryzysowe odpowiada Komitet Stabilności Finansowej. Takie rozwiązanie osłabia wiodącą rolę NBP w nadzorze makroostrożnościowym.

Biografia autora

Ireneusz Kraś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. prof. UJK Ireneusz Kraś – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania; zainteresowania badawcze: polityka gospodarcza z uwzględnieniem instytucjonalnej roli banku centralnego, integracja polityczno-gospodarcza UE, zagadnienia globalnego porządku politycznego i gospodarczego na świecie.

Bibliografia

Dobrzańska, Anna. 2014. Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej. Materiały i Studia, 307, 4-70.

Dobrzańska, Anna. 2012. Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makroostrożnościowej – cel, organizacja instrumenty. W: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, 37-52. Warszawa: CeDeWu.

Kraś, Ireneusz. 2013. Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polskiw latach 1997-2010. Częstochowa: AJD.

Kraś, Ireneusz. 2016. Rozwiązania instytucjonalne w polityce makroostrożnościowej Unii Europejskiej. W: Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, red. Ireneusz Kraś, 72-95. Warszawa: Difin.

Nadolska, Aleksandra. 2014. Miejsce i rola organu nadzoru makroostrożnościowego w europejskim i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym. Zeszyty Prawnicze, 3(43), 9-27.

Nowak-Far, Artur. 1998. Niezależność Europejskiego Systemu Banków Centralnych w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Bank i Kredyt, 11, 4-11.

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (CON/2014/18).

Projekt ustawy z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym.

Projekt ustawy z dnia 29 maja 2013 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym.

Projekt ustawy z dnia 3 stycznia 2014 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym.

Raport. Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 r.

Płynność sektora bankowego. 2009. Warszawa: NBP.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, znak pisma DPP/SSL/024/15/3/13/SP.

Stanowisko Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, znak pisma DP-IV-MJ-024-9/12.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. nr 4, poz. 18).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz. 1119).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1513).

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. nr 209, poz. 1317).

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3) (Dz. Urz. UEC 41/1).

Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej