Działalność edukacyjno-wychowawcza małych seminariów duchownych Towarzystwa Salezjańskiego w latach 1918-1939

  • Jan Niewęgłowski, SDB
Słowa kluczowe: Towarzystwo Salezjańskie, działalność szkolno-wychowawcza, małe seminaria duchowe, system prewencyjny

Abstrakt

W proces organizowania oświaty i w działalność opiekuńczo-wychowawczą po odzyskaniu przez Polskę niepodległości czynnie włączyli się salezjanie. Pierwszym obszarem działalności salezjanów były szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe. Ze względu na potrzeby otwierano również domy dziecka i małe seminaria duchowe. Te ostatnie były przeznaczone dla tzw. spóźnionych powołań. Wielu wychowanków decydowało się na drogę powołania zakonnego. Większość jednak wybierała drogę życia świeckiego i kontynuowała naukę w szkołach państwowych.

Biografia autora

Jan Niewęgłowski, SDB

Absolwent Universitá Pontificia Salesiana, prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bibliografia

Archivio Salesiano Centrale (Rzym) – ASC E 998, 31. Polonia generica. D. E. C. divisione Isp. Corrispondenza 1889 – Corrisp. con D. Tirone, T. 1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu (Zespół gromadzący archiwalia przedwojenne) – nr 805. Sygn. 53/805/0/291.

Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej – ASIW: T. Byłe placówki na Wschodzie. Reginów.

T. Jaciążek – Pisma.

T. Jaciążek. Małe seminarium dla Synów Maryi.

T. Ląd 1945-1956.

[Dwudziestopięciolecie] 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce 1898-1923. 1923. Mikołów.

Dzieło Pomocnika Salezjańskiego w Jaciążku. 1932. Pokłosie Salezjańskie, 1, 181186.

Halecki, Oskar. 1992. Historia Polski. Lublin-Londyn: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kant, Bronisław. 2014. Jaciążek czyli jak Polska Ludowa demoralizowała młodzież.

Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego.

Kot, Stanisław. 1996. Historia wychowania, t. 2. Warszawa: Żak.

Krasuski, Józef. 1985. Historia wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Krawiec, Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa Św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Krawiec, Jan. 2015. Życie i działalność duszpastersko-administracyjna ks. Józefa Straucha 1883-1953. Kraków: Poligrafia Salezjańska.

Kronika Zakładów Salezyańskich w Polsce. 1916. Pokłosie Salezyańskie, 1, 12-14.

Kronika. Ląd. 1921. Pokłosie Salezjańskie, 2, 21-22.

Kronika. Ląd. 1922. Pokłosie Salezjańskie, 1, 15.

Małe Seminarium Salezjańskie i Warsztaty Rzemieślnicze w Jaciążku, P. Płoniawy, woj. Warszawskie. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 33-34.

Misiaszek, Kazimierz. 2012. Pedagogia salezjanów. [Towarzystwo św. Franciszka

Salezego]. W: Pedagogie katolickie zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, 229-269. Kraków: Impuls.

Niewęgłowski, Jan. 2003. Bosko Jan. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 1, 422-425.Warszawa: Żak.

Nowy zakład salezjański im. Stanisława i Zofii Domaradzkich w Jaciążku. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 10, 279-280.

Pierwszy zakład salezjański na Śląsku w Pogrzebieniu. 1930. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 196.

Szczerba, Kazimierz. 1973. Salezjańskie szkoły zawodowe w Polsce 1901-1939. Nostra. Biuletyn Salezjański, 28, 14-21.

Ślósarczyk, Jan. 1960-1969. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. I-VII. Pogrzebień (mps).

Świda, Andrzej. 1974. Salezjańskie szkolnictwo w Polsce (zarys). W: 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk i Marian Lewko, 37-57. Łódź-Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.

Świda, Andrzej. 1984. Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego.

W.K., 1933. Wieści z małego seminarium w Lądzie, Pokłosie Salezjańskie, 4, 71.

Z Małego Seminarium Salezjańskiego w Pogrzebieniu. 1933. Pokłosie Salezjańskie, 7, 120-121.

Ze świata salezjańskiego. Z Pogrzebienia. 1931. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 174175.

Ze świata salezjańskiego. Z Reginowa. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 8-9, 267-268.

Ze świata salezjańskiego. Zasłużone odznaczenie. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 26-27.

Żurek, Waldemar. 1996. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 19001963. Rozwój i organizacja. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej