„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii” (Rz 1,16). Dynamizm przepowiadania św. Pawła Apostoła

  • Dariusz Sztuk, SDB UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: św. Paweł, teologia biblijna, List do Rzymian, ewangelizacja

Abstrakt

Chociaż trudno się dopatrywać w epistolarium Pawłowym systematycznego wykładu na temat głoszenia, to jednak prawie z każdego jego pisma wybrzmiewa prawda wyrażona tak bardzo dobitnie na kartach Pierwszego Listu do Koryntian: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” (1Kor 1,17). Z kolei w Liście do Rzymian Apostoł umieścił refleksję na temat źródła dynamizmu jego posługi ewangelizacyjnej oraz obrazowy opis tej posługi. Tak nakreślona tematyka jest zgłębiona w artykule poprzez: 1) zapoznanie się z terminologią, jakiej Apostoł używa w swoich listach w odniesieniu do głoszenia Ewangelii; 2) eksplorację refleksji Listu do Rzymian, dotyczącej dynamizmu Bożego działania poprzez Ewangelię; 3) przyjrzenie się wybranym obrazom, których św. Paweł używa w Liście do Rzymian dla opisania głoszenia prawdy Ewangelii.

Biografia autora

Dariusz Sztuk, SDB, UKSW Warszawa

Absolwent Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, jest adiunktem w Katedrze Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Obszar jego zainteresowań naukowych to osoba i epistolarium św. Pawła oraz egzegeza patrystyczna.

Bibliografia

Ambrozjaster, Commentaria in Epistolam ad Romanos. W: Patrologia Latina 17, red. Jean Paul Migne. Paris 1841.
Blass, Friedrich, Albert Debrunner i Friedrich Rehkopf. 1997. Grammatica del Greco del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 2. Brescia: Paideia Editrice [=BDR].
Byrne, Brendan. 1987. Reckoning with Romans. Reader-Response Commentary. New York: Paulist Press.
Byrne, Brendan. 1996. Romans. Sacra Pagina Series 6. Collegeville: The Liturgical Press.
Casalini, Nello. 2001. Introduzione al Nuovo Testamento. SBF Analecta 53. Jerusalem: Franciscan Printing Press.
Cranfield, Charles E. B. 1975. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans. The International Critical Commentary. Edinburgh: T. & T. Clark.
Cyran, Włodzimierz. 1999. Służba jednania. Kapłańsko-liturgiczny charakter apostolskiej posługi św. Pawła według 2Kor 1–7. Lublin: RW KUL.
Dunn, James D. G. 1988. Romans 9–16. Word Biblical Commentary 38B. Dallas: Word Books.
Fitzmyer, Joseph A. 1992. Romans. The Anchor Bible 33. New York: Doubleday.
Grundmann, Walter. 1995. δύναμαι κτλ. W: Theological Dictionary of the New Testament 2, red. Gerhard Kittel, 284-317. Grand Rapids: Eerdmans. [=ThDNT 2].
Haacker, Klaus. 1999. Der Brief des Paulus an die Römer. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 6. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Kręcidło, Janusz. 2008. Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii. Biblica et Patristica, 4, 17-33.
Marguerat, Daniel. 2002. La prima storia del cristianesimo. Gli Atti degli Apostoli. Parola di Dio 20. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo.
Merk, Otto. 1998. κηρύσσω. W: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2, red.
Horst Balz i Gerhard Schneider, 22-33. Brescia: Paideia Editrice.
Moo, Douglas. 1996. The Epistle to the Romans. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
Murphy O’Connor, Jerome. 1995. Paul the Letter-Writer. His World, His Options, His Skills. Good News Studies 41. Collegeville: The Liturgical Press.
Penna, Romano. 1991. La predicazione come sacramento di salvezza in Paolo e nel NT. W: L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e pastorale. Parola Parola di Dio 12, red. Romano Penna, 369-378. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.
Pfammater, Josef. 1998. οἰκοδομή. W: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2 red. Horst Balz i Gerhard Schneider, 554-561. Brescia: Paideia Editrice.
Strecker, Georg. 1995. εὐαγγελίζω. w: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 1, red. Horst Balz i Schneider Gerhard, 1424-1427. Brescia: Paideia Editrice.
Weyde, Karl W. 2000. Prophecy and Teaching Prophetic Authority, Form Problems, and the Use of Traditions in the Book of Malachi. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 288. Berlin-New York: Walter de Gruyter.
Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki teologicznej