Uczciwość nauczyciela w procesie wychowania do wartości

  • Marek Kluz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: uczciwość, nauczyciel, uczeń, wartości, wychowanie, szkoła

Abstrakt

W procesie wychowania do wartości fundamentalną rolę pełni cnota uczciwości. Uczciwość jako cnota jest szczególnie ważna w posłannictwie wychowawczym nauczyciela. Dlatego celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia uczciwości nauczyciela w procesie wychowania ucznia do wartości w środowisku szkolnym. Uczciwy nauczyciel powinien towarzyszyć uczniowi w trudzie odkrywania drogi życiowej i pomóc mu w dokonywaniu wyborów opartych na obiektywnej hierarchii wartości.

Biografia autora

Marek Kluz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prodziekan WTST UPJPII w Krakowie, Kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki i Podyplomowych Studiów z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii, profesor nadzwyczajny przy Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości na WTST. Autor kilku książek i około 150 artykułów naukowych.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2007. Rodzina, szkoła, parafia – miejsca formacji chrześcijanina. Homilia podczas nieszporów (Monachium – 10 września 2006). Sprawy Rodziny, 1, 10-13.
Cian, Luciano. 1990. Wychowanie w duchu ks. Bosko, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Cichoń, Władysław. 1996. Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dobrzyńska, Jolanta. 1999. Współczesne kierunki wychowawcze. Wychowawca, 2, 12-15.
Drożdż, Alojzy. 2016a. Nauczyciel między męstwem a heroizmem. W: Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości, red. Michał Drożdż, 137-154. Tarnów: Biblos.
Drożdż, Michał. 2016b. Mądry nauczyciel w kontekście ludzkich dylematów. W: Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości, red. Michał Drożdż, 7-24. Tar-nów: Biblos.
Drożdż, Michał. 2012. Uczciwość w blasku prawdy. Studia Socialia Cracoviensia, 4(1), 53-63.
Franciszek. 2014. Dlaczego mam kochać szkołę? Przemówienie podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkół włoskich (Rzym – 10 maja 2014). L’Osservatore Romano (wyd. pol.), 6, 43-45.
Homplewicz, Janusz. 1996. Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
Encyklopedia Wirtualnej Polski. Dostęp: 19.03.2012. http://encyklopedia.wp.pl (19.03.2012).
Ingarden, Roman. 1973. Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Jan Paweł II. 2000. Do wychowawców, katechetów i rodziców. Kraków: Wydawnic-two „M”.
Jan Paweł II. 2008. Homilia podczas Mszy św. (Łowicz – 14 czerwca 1999). W: Jan Paweł II. Dzieła zebrane, tom IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, 854-858. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.
Kempys, Michał Jerzy. 2005. Rola cnót moralnych w wychowaniu ku pełni człowie-czeństwa w świetle pism o. Jacka Woronieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Kluz, Marek. 2015. Szkoła miejscem wychowania człowieka moralnie przyzwoitego i szlachetnego. W: Szkoła i jej etyczne wyzwania, red. Jacek Siewiora, 13-34. Tar-nów: Biblos.
Konarzewski, Krzysztof. 2004. O wychowaniu w szkole. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. Krzysztof Kruszewski, 271-330. Warszawa: PWN.
Łobocki, Mieczysław. 2002. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.
Merton, Tomasz. 1989. Posiew kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. Maria Morstin-Górska. Kraków: Znak.
Nowak, Marian. 1999. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Paweł VI. 1975. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”.
Połeć Bogusław. 2006. Duchowość nauczyciela. W: W poszukiwaniu sensu wy-chowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 283-291. Tarnów: Biblos.
Ruciński, Tadeusz. 1999. Autorytet kwestionowany czy poszukiwany. Wychowaw-ca, 2, 8-10.
Siewiora, Jacek. 2015. Dziedzictwo moralne a duchowa kreatywność nauczyciela. W: Szkoła i jej etyczne wyzwania…, 119-136.
Sobór Watykański II. 1968. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissi-mum educationis”.
Stolarczyk, Ireneusz. 2006. Przesłanie Jana Pawła II do nauczycieli i wychowaw-ców. W: W poszukiwaniu sensu wychowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 103-117. Tarnów: Biblos.
Szewczyk, Władysław. 2006. Autorytet nauczyciela dzisiaj – na przełomie wieków. W: W poszukiwaniu sensu wychowania, red. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, 41-47. Tarnów: Biblos.
Wojtyła, Karol. 2000. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Wy-dawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
Zalewski, Dariusz. 2006. Wychować człowieka szlachetnego. Lublin: Instytut Edu-kacji Narodowej.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej