Wolontariat jako zachowanie prospołeczne na przykładzie państw Półwyspu Iberyjskiego

  • Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, zachowanie prospołeczne

Abstrakt

Teorie wyjaśniające działania w wolontariacie poprzez wskazanie poszczególnych atrybutów, można podzielić na te, które podkreślają motywy oraz te, które akcentują racjonalne działania oraz analizę kosztów i korzyści. Wiek i płeć są cechami różnicującymi wolontariat, w dużej części łączą się też z postrzeganiem i rozumieniem kapitału ludzkiego oraz zasobów społecznych. Rozważania poświęcono kontekstowi efektów związanych z pracą wolontariatu, jednocześnie dostrzeżono zróżnicowany wpływ organizacji oraz społeczności, a także cechy regionalne, co stanowi pole do eksploracji. W artykule przedstawiono wolontariat jako zachowanie prospołeczne na przykładzie państw Półwyspu Iberyjskiego.

Biografia autora

Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski

Kierownik Zakładu Socjologii Problemów Społecznych w Instytucie Socjologii UR; absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: socjologia problemów społecznych, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia rodziny.

Bibliografia

Alonso, Luis Enrique. 1996. Nuevos movimientos sociales y asociacionismo. W: Las entidades voluntarias en España. Institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo, red. Gregorio Rodríquez Cabrero i Julia Monserrat Codorniú, 101-120. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
Calvo, Enrique Gil. 1995. El voluntariado dentro de los movimientos socials. W: El voluntariado: conferencias pronunciadas en el Centre Cultural Bancaixa [II Encuentro Internacional sobre Servicios Sociales], 39-52.Valencia: Fundació Bancaixa.
Castellano, Isabel. 2016. La medición del voluntariado: una aproximación a través de los datos. Índice. Revista de Estadística y Sociedad, 66, 11-13.
Cichy, Krzysztof i Krzysztof Malaga. 2007. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzro-stu gospodarczego. W: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. Mikołaj Herbst, 24-33. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cnaan, Ram A., Femida Handy i Margaret Wadsworth. 1996. Defining Who is a Volunteer: Conceptual and Empirical Considerations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25(3), 364-383. DOI: 10.1177/0899764096253006.
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. 2016. Nacionais. Dostęp: 16.08.2016. http://www.voluntariado.pt/left.asp?09.01.
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. 2016a. Voluntariado Jovem. Dostęp: 12.08.2016. http://www.voluntariado.pt/left.asp?02.03.01.
Decreto-Lei nr 389/99, de 30 de Setembro. Diário da República nr 229 – I Série-A. Dostęp: 16.08.2016. http://www.voluntariado.pt/preview_documentos.asp?r=44&m=PDF.
Diagnóstico de situación del voluntariado en España. Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009. 2009. Dostęp: 18.08.2016. https://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/DESIGUALDAD%20SOCIAL/DIAGNOSTICO.pdf.
Govern d’Andorra. 2016. Àmbits del Voluntariat. Dostęp: 12.08.2016. http://www.voluntariat.ad/ambits-del-voluntariat.
Govern d’Andorra. 2016a. Associacions de caràcter general. Dostęp: 12.08.2016. http://www.associacions.ad/generals.
Govern d’Andorra. 2016b. Voluntaris de Protecció Civil. Dostęp: 18.08.2016. http://www.protecciocivil.ad/voluntariat.
Górecki Mikołaj. 2013. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Instituto Nacional de Estatística. 2016. Características sociodemográficas por tipo de trabalho voluntário – 2012. Dostęp: 16.08.2016. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=157481205.
Kwiatkowski Mariusz. 2005. Kapitał społeczny. W: Encyklopedia Socjologii. Suplement, red. Hieronim Kubiak i in., 105-107. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Lei nr 71/98 de 3 de novembro. Diário da República nr 254 – I Série-A. Lisboa. Dostęp: 11.08.2016. http://dre.pt/pdf1sdip/1998/11/254A00/56945696.pdf .
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. BOE nr 15, 1071. Dostęp: 11.08.2016. https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01239-01243.pdf.
Ley 45/2015, de 14 de octubre del Voluntariado. BOE nr 247. Dostęp: 11.08.2016. https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf.
Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra. Dostęp: 11.08.2016. https://www.bopa.ad/bopa/023004/Documents/6A68A.pdf.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011. Diagnóstico de la situación del voluntariado del acción social en España. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España.
Observatorio del Voluntariado de la PVE. 2008. El perfil del voluntariadoen la PVE. Madrid: Plataforma del Voluntariado de Espańa.
Plataforma del Voluntariado de España. 2016. ¿Quiénes somos?. Dostęp: 18.08.2016. http://www.plataformavoluntariado.org/.
Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020. 2011. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España.
Putnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lo-kalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura i Sebastian Szymań-ski Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Pybus, Victoria. 2007. International Voluntary Work. Oxford: Vacation Work.
Sierocińska, Katarzyna. 2011. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne,1(68), 69-86.
Szluz, Beata. 2008. Wolontariat w pomocy społecznej jako „ucieczka” od wypalenia zawodowego. W: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, red. Tere-sa Zbyrad, 540-555. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Tavazza, Luciano. 2003. El nuevo rol del voluntariado social. Buenos Aires: Lumen Argentina.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej