Uniwersalizm miłości wychowawczej w systemie prewencyjnym Jana Bosko

  • Stanisław Chrobak, SDB Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: uniwersalizm, miłość, wychowanie, osoba, system prewencyjny

Abstrakt

System prewencyjny – jak stwierdza Jan Bosko (1815-1888) – „opiera się całkowicie na rozumie, religii i dobroci (miłości wychowawczej)”. Te trzy podstawowe zasady nie tylko wzajemnie się przenikają, ale także warunkują. Czynny charakter miłości wychowawczej w systemie prewencyjnym Jana Bosko i jej uniwersalizm ujawnia się w trosce o innego, poszanowaniu, poznaniu i odpowiedzialności i oznacza profesjonalne zorientowanie się wychowawcy, co faktycznie jest dziecku potrzebne w jego rozwoju, odkrycie w każdym wychowanku osoby rozumnej, wolnej i odpowiedzialnej, wrażliwej na dobro, prawdę i piękno, zdolnej do autorefleksji, samorealizacji, twórczości, transcendencji.

Biografia autora

Stanisław Chrobak, SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i pedagogiki o inspiracji chrześcijańskiej.

Bibliografia

Artime, Fernández Ángel. 2017. Jesteśmy Rodziną. Każdy dom szkołą życia i miło-ści. Komentarz do Wiązanki 2017, tłum. Janusz Zapała. Kraków: Poligrafia Sale-zjańska.
Bagrowicz, Jerzy i Stanisław Jankowski. 2005. Pan Bóg twój, wychowuje ciebie (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Benedykt XVI. 2009. Encyklika „Caritas in veritate”.
Benedykt XVI. 2006. Encyklika „Deus caritas est”.
Bosko, Jan. 1998a. List z Rzymu. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 221-231. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Sale-zjańskiego.
Bosko, Jan. 1998b. System prewencyjny w wychowaniu młodzieży. W: Współcze-sny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 213-219. Lublin: Poligra-fia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Brezinka, Wolfgang. 2005. Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. Jerzy Kochanowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Chrobak, Stanisław. 2014. Podstawowe wartości wspólnoty jako środowiska wy-chowawczego w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. W: Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów, red. Barbara Moraczewska i Piotr Krzywicki, 138-148. Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Cian, Luciano. 2001. System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterysty-ka, tłum. Marian Gabryel. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Cian, Luciano. 1990. Wychowanie w duchu Księdza Bosko, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Filipkowski, Janusz. 2013. Uniwersalizm. W: Encyklopedia katolicka, t. 19, red. nacz. Edward Gigilewicz, kol. 1358-1360. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickie-go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Furmanek, Waldemar. 2011. Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
Jan Paweł II. 1998. Encyklika „Fides et ratio”.
Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.
Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor”.
Jan Paweł II. 1988. List apostolski „Juvenum patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko.
Jan Paweł II. 1985. W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO.
Jodłowska, Bogusława. 2000. Miłość pedagogiczna podstawą systemu wychowaw-czego św. Jana Bosko. W: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. Jan Niewęgłowski, 137-149. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Lang, Wiesław. 2016. Filozofia uniwersalnego humanizmu (Moralność, etyka, pra-wo). Dostęp: 31.03.2016. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5308.
Maciołek, Ryszard. 1996. Źródła współczesnego rozumienia miłości. W: Do źródeł miłości. Filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości, red. Krzysztof Kalka, 14-28. Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu.
Mariański, Janusz. 2007. Między rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym. W: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Inter-dyscyplinarne ujęcie, t. 2, red. Maria Dudzikowa i Maria Czerepaniak-Walczak, 53-82. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Maritain, Jacques. 2001. Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, tłum. Jarosław Merecki. Lublin: RW KUL.
Misiaszek, Kazimierz. 2012. Pedagogia salezjanów. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 229-269. Kraków: Impuls.
Nanni, Carlo. 1998. Educazione e pedagogia in una cultura che cambia. Roma: LAS.
Nowak, Marian. 2008. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Paweł VI. 2014. Ukochani synowie. Ojciec Święty w Papieskim Ateneum Salezjań-skim. W: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. 1, red. Stanisław Chrobak, 223-226. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Pozwól gwizdać szpakom. Wybór myśli i wskazań św. Jana Bosko dla młodzieży i starszych, red. Stanisław Szmidt. 1998. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Rosicki, Remigiusz. 2014. Uniwersalizm i partykularyzm. W: W poszukiwaniu poli-tyczności, red. Ewa Jurga-Wosik, Sebastian Paczos i Remigiusz Rosicki, 35-52. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
Rusiecki, Mieczysław. 2003. Uniwersalizm. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red. Tadeusz Pilch, 953-973. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Teilhard de Chardin, Pierre. 1993. Fenomen człowieka, tłum. Konrad Waloszczyk. Warszawa: PAX.
Tischner, Józef. 2000. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Vecchi, Juan Edmundo. 1999. Duchowość salezjańska, tłum. Mieczysław Brzezin-ka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Weinschenk, Reinhold. 1996. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Wilk, Stanisław. 1997. Jan Bosco. W: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. nacz. Jerzy Duchniewski, kol. 760-762. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersyte-tu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wojtyła, Karol. 1994. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL.
Życiński, Józef. 1998. Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nau-czaniu Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej