Naród w polskiej myśli personalistycznej

  • Michał Kosche Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: naród, osoba, kultura, wiara, ojczyzna, społeczność, państwo

Abstrakt

Współczesna, zachodnioeuropejska myśl społeczna stroni od prób opisania przestrzeni społecznej za pomocą kategorii „narodu”. Tymczasem, jak przekonują liczni polscy myśliciele podejmujący zagadnienie społecznego wymiaru istnienia człowieka, właściwie rozumiane pojęcie narodu pozwala wyjaśnić i uporządkować wiele fenomenów życia wspólnotowego. Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego ukazania tego, jak ujmowana jest rzeczywistość narodu w pracach najwybitniejszych przedstawicieli szeroko rozumianej polskiej myśli personalistycznej.

Biografia autora

Michał Kosche, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teolog, personalista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: społeczny wymiar osoby, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna.

Bibliografia

Bartnik, Czesław Stanisław. 1982. Chrześcijańska nauka o narodzie według pryma-sa Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Bartnik, Czesław Stanisław. 1999. Gromy mówiące. Lublin: STANDRUK.
Bartnik, Czesław Stanisław. 1999. Teologia narodu. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Bartnik, Czesław Stanisław. 2001. Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyń-skiego. Lublin: STANDRUK.
Bartnik, Czesław Stanisław. 2006. Szkice do systemu personalizmu. Lublin: Wy-dawnictwo KUL.
Bartnik, Czesław Stanisław. 2006. Wprowadzenie do teologii społeczno-politycznej. Lublin: STANDRUK.
Bartnik, Czesław Stanisław. 2008. Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Buczek, Jerzy. 2014. Teologia narodu w ujęciu wybranych polskich teologów. Rze-szów: BONUS LIBER.
Iwan, Ryszard. 1993. Polska, ale jaka? Myśl społeczna Kardynała Stefana Wy-szyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecz-nych.
Jan Paweł II. 1986. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 02.06.1980. W: Jan Paweł II. Wiara i kultura: dokumenty, przemówienia, homilie; wybór tekstów i opracowań, red. Radwan, Marian, Teresa Gorzkula i Katarzyna Cywińska, 784-786. Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Fundacja Jana Pawła II.
Jan Paweł II. 1991. Encyklika „Centesimus annus”.
Jan Paweł II. 1994. List do rodzin „Gratissimam sane”.
Jan Paweł II. 2012. Pamięć i tożsamość. Skultuna: Litteratursällskapet Ligatur.
Kowalczyk, Stanisław. 2003. Naród, państwo, Europa. Radom: Polskie Wydawnic-two Encyklopedyczne.
Kowalczyk, Stanisław. 2010. Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kowalczyk, Stanisław. 2012. Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Skibiński, Paweł. 2006-2007. Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego w książce Miłość i sprawiedliwość społeczna. Teologia Poli-tyczna, 4, 270-282.
Wyszyński, Stefan. 1956-1981. Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 2. War-szawa: Archiwum Instytutu Prymasowskiego.
Wyszyński, Stefan. 1976. Prymat człowieka w ładzie społecznym. Londyn: Odno-wa.
Wyszyński, Stefan. 1981. Kościół w służbie narodu. Rzym: Corda Cordi.
Wyszyński, Stefan. 1990. Nauczanie społeczne 1946-1981. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych Optimus.
Ziółkowski, Marek. 2005. Kilka uwag o pojęciu „narodu” w nauczaniu i refleksji Jana Pawła II. Nauka, 3, 81-90.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej