Skauci Europy wsparciem dla świętości rodzin

  • Arkadiusz Domaszk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: harcerstwo, skauting, Skauci Europy, wychowanie, świętość, stowarzyszenie, prawo kanoniczne

Abstrakt

Kościół katolicki wzywa wiernych oraz rodziny chrześcijańskie do świętości. W opracowaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze propozycja Skautów Europy w Polsce wychodzi naprzeciw rodzinom katolickim. W pierwszej części zarysowano zagadnienie powołania katolików do świętości. Następnie omówiono wezwanie do świętości całych rodzin. W dalszej kolejności przedstawiono Skautów Europy jako katolickie stowarzyszenie wiernych. Po czym omówiono statutowe propozycje i formy tego ruchu. Treść tych dokumentów stanowi rękojmię dla rodziców katolickich, że ich dziecko powierzone Skautom Europy będzie mogło rozwijać się w duchu wiary katolickiej.

Biografia autora

Arkadiusz Domaszk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym SDB w Krakowie. Zainteresowania naukowe: prawo o posłudze nauczania, mass media a prawo kanoniczne, dobra doczesne Kościoła, prawo wyznaniowe i prawo zakonne.

Bibliografia

Baden-Powell, Robert. 1938. Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywate-la metodą puszczańską, tłum. Stanisław Kapiszewski. Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na tropie”.
Barbotin, Edmond. 1998. Skauting i pedagogia wiary, tłum. Henryk Czepułkowski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Błażejewski, Wacław. 1985. Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
Ceremoniał Przewodniczek i Skautów Europy, red. Katarzyna Kieler i Marcin Kruk. 2012. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.
Czopowicz, Stanisław. 2010. Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie.
Dyrektorium religijne FSE. Dostęp: 05.12.2016. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/dyrektorium-religijne-fse.
Dzięga, Andrzej. 2005. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie kanonicznym. W: Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogól-nopolskiej konferencji naukowej, red. Józef Krukowski i Tadeusz Śliwkowski, 127-136. Łomża: Redakcja Głosu Katolickiego.
Harcerstwo. Dostęp: 25.11.2016. https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo.
Historia harcerstwa i idea Federacji Skautingu Europejskiego. 1998. W: Barbotin, Edmond. 1998. Skauting i pedagogia wiary, tłum. Henryk Czepułkowski, 135-150. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
Honorowy Protektorat Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Dostęp: 28.22.2016. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/protektorat-harcerski/.
Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”.
Jan Paweł II. 1994. List do rodzin „Gratissimam sane”.
Jan Paweł II. 2003. List Ojca Świętego Jana Pawła II do Przewodniczek i Skautów Europy zgromadzonych na VI Jamboree Europejskim.
Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kra-ków: Znak.
Karta skautingu europejskiego. Dostęp: 05.12.2016. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/karta-skautingu-europejskiego.
Katechizm Kościoła Katolickiego. 2002. Poznań: Pallottinum.
Kim jesteśmy. Dostęp: 28.11.2016. https://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/.
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Epi-skopatu. 1984. Poznań: Pallottinum.
Krukowski, Józef. 2005. Wierni chrześcijanie. W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży, red. Jan Dyduch, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski i Mirosław Sitarz, 15-42. Poznań: Pallottinum.
Manaranche, André. 2002. Jakub Sevin i francuski skauting katolicki, tłum. Marzena Straszewicz i Bohdan Piasecki. W: Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, red. Bogusław Migut, 23-32. Tarnów: Biblos.
Migut, Bogusław. 2002. Skauting katolicki narzędziem ewangelizacji. W: Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, red. Bogusław Migut, 43-58. Tarnów: Biblos.
Minda, Zbigniew. 2002. Harcerstwo polskie a skauting ojca Jakuba Sevina. W: Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, red. Bogusław Migut, 33-42. Tarnów: Biblos.
Organizacja Narodów Zjednoczonych. 1948. Powszechna Deklaracja Praw Czło-wieka.
Papieska Rada ds. Rodziny. 1995. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wska-zania dla wychowania w rodzinie.
Pontificium Consilium pro Laicis. 2011. Dekret uznania (1130/03/AIC-15a). W: Va-demecum duszpasterza, tłum. Anna Betlejewska, red. Joanna Przypolska, 112-114. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. 2001. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), 29-48. Poznań: Pallottinum.
Skauting światowy. Mały informator, red. Leon Marszałek. 1991. Warszawa: Gebet-hner i Ska.
Skauting. Dostęp: 25.11.2016. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skauting.
Sobór Watykański II. 1965a. Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”.
Sobór Watykański II. 1965b. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissi-mum educationis”.
Sobór Watykański II. 1965c. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gen-tium”.
Sobór Watykański II. 1965d. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
Sochnacki, Jan. 2003. Sokół skauting-harcerstwo. Sędziszów Małopolski: Druk Koror Plus.
Statut Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego. Dostęp: 28.11.2016. https://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/statut-federacji-skautingu-europejskiego.
Statut SHK-Z FSE. Dostęp: 28.11.2016. https://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/statut-stowarzyszenia.
Stolica Apostolska. 1983. Karta Praw Rodziny.
Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, red. Marek Wierzbicki. 2009. Warszawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych.
Syczewski, Tadeusz. 2008. Znaczenie rodziny jako Kościoła domowego w rozwoju społeczeństwa. W: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Sta-nisław Tymosz, 91-108. Lublin: KUL.
Sztychmiler, Ryszard. 1997. Istotne obowiązki małżeńskie. Warszawa: ATK.
Vademecum duszpasterza, tłum. Anna Betlejewska, red. Joanna Przypolska. 2011. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.
Walewander, Edward. 2002. Kontekst ideologiczny i społeczny powstania i rozwoju skautingu katolickiego w wydaniu Sługi Bożego Jakuba Sevina SJ (1882-1951). W: Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, red. Bogusław Migut, 13-21. Tarnów: Biblos.
Wierzchanowski, Rafał. 2015. Obowiązek świętości w życiu małżeńskim i rodzin-nym. W: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła, red. Arkadiusz Do-maszk i Marek Saj, 79-105. Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum”.
Wojtycza, Janusz. 2003. Baden-Powell Robert. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. Tadeusz Pilch, 305-306. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki teologicznej