Problematyka kryzysu ekologicznego w dokumentach Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej

  • Ryszard F. Sadowski, SDB Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: kryzys ekologiczny, religia i ekologia, prawosławie, Cerkiew, Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej

Abstrakt

Sobór, który odbył się w dniach 18-26 czerwca 2016 roku na Krecie był niezwykle ważnym wydarzeniem, które nawiązuje do bogatej prawosławnej tradycji soborów powszechnych. Sobór wskazał najważniejsze wyzwania, przed którymi staje dziś człowiek. Wśród tych wyzwań znajduje się kryzys ekologiczny. Nauczanie soboru wskazuje, że kryzys ten ma charakter antropogeniczny. Jego źródłem jest sekularyzacja i osłabienie więzi człowieka ze Stwórcą, co prowadzi do egoizmu, indywidualizmu, konsumpcjonizmu i nadużyć względem przyrody. Jako szansę na przezwyciężenie kryzysu sobór wskazuje ekologiczne nawrócenie, chrześcijańską ascezę, właściwą edukację oraz odpowiedzialność międzypokoleniową.

Biografia autora

Ryszard F. Sadowski, SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW jest zatrudniony w Katedrze Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W swoich badaniach koncentruje się wokół zagadnień związanych z filozoficzną refleksją nad kryzysem ekologicznym oraz rolą religii w jego rozpoznawaniu i przezwyciężaniu.

Bibliografia

Bartholomew I. 1997. Address of His Holiness Ecumenical Patriarch Bar-tholomew at the Environmental Symposium (Santa Barbara, 8 listopada 1997), cyt. za Gottlieb, Roger. 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford-New York: Oxford University Press.
Benedict XVI i Bartholomew I. 2006. Common Declaration (Phanar, Turcja, 30.11.2006). Dostęp: 19.12.2016. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20061130_dichiarazione-comune.html.
Biskup siemiatycki Jerzy. 2016. Polski Kościół Prawosławny weźmie udział w Synodzie. Dostęp: 19.12.2016. http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=378.
Charkiewicz, Jarosław. 2016. Synaksa Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych. Dostęp: 19.12.2016. http://www.orthodox.pl/synaksa-zwierzchnikow-lokalnych-cerkwi-prawoslawnych/.
Dalai Lama. 1995. My Tibet. Berkeley: University of California Press.
Evdokimov, Paul. 1964. Prawosławie, tłum. Jerzy Klinger, Warszawa: Insty-tut Wydawniczy PAX.
Franciszek i Bartłomiej I. 2014. Wspólna Deklaracja (Jerozolima, 25.05.2014). Dostęp: 19.12.2016. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html.
John Paul II i Bartholomew I. 2003. Roman Catholic-Eastern Orthodox Joint Declaration on the Environment (Venice, Italy: 10.06.2002). W: Worldly Wonder. Religions Enter their Ecological Phase, red. Mary E. Tucker, 143-147. Chicago-La Salle: Open Court.
John Paul II. 2001. General Audience God Made Man the Steward of Crea-tion (17.01.2001). Dostęp: 18.12.2016. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20010117.html
KAI. 2016. Sobór Wszechprawosławny w 2016 roku. Dostęp: 19.12.2016. https://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x76091/sobor-wszechprawoslawny-w-roku/.
Nasr, Sayyed H. 1996. Religion and the Order of Nature. New York: Oxford University Press.
PewResearchCenter. 2012. The Global Religious Landscape – Christians. Dostęp: 18.12.2016. http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-christians/.
Rezac, Mary. 2016. Who is 'The Green Pope' REALLY? Dostęp: 19.12.2016. http://www.catholic.org/news/hf/faith/story.php?id=72197.
Sadowski, Ryszard F. 2015. Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwe-stii ekologicznej. Warszawa: TNFS.
Sadowski, Ryszard F. 2016. Teoretyczne i praktyczne zaangażowanie róż-nych tradycji religijnych w kwestię klimatyczną. Studia Ecologiae et Bioeth-icae, 14(4), [w druku].
Sisson, Rob. 2013. The Greenest Pope. Dostęp: 19.12.2016. http://www.catholic.org/news/green/story.php?id=53605.
ŚiWSCP (Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej). 2016a. Orędzie. Cer-kiewny Wiestnik, LXIII (4), 5-22.
ŚiWSCP (Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej). 2016b. Przesłanie. Cerkiewny Wiestnik, LXIII (4), 23-28.
ŚiWSCP (Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej). 2016c. Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. Cerkiewny Wiestnik, LXIII (4), 54-63.
Tucker, Mary E. i John Grim. 1997. The Nature of the Environmental Crisis. W: Buddhism and Ecology. The Interconnection of Dharma and Deeds, red. Mary E. Tucker i Duncan R. Williams, xv-xxxi. Cambridge: Harvard Univer-sity Press.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki teologicznej