Przestępczość wśród nieletnich a podejmowane działania profilaktyczne

  • Barbara Małgorzata Kałdon UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: nieletni, przestępczość, profilaktyka

Abstrakt

The article discussing the topic of juveniles in conflict with the law presents legal and definitional regulations in the field of juvenile delinquency. Particular attention was devoted to the regulations of the law on juvenile acting. The work contains both disciplinary and financial, as well as disciplinary and procedural elements. At the end, the author focuses on conclusions de lege ferenda.

Bibliografia

Druki zwarte:
Bieńkowska E., Jak reagować na przestępczość nieletnich, Jurysta 1997, nr 4
Blaski E. (red.), Prawo karne. Repetytorium, Warszawa 2008
Cekiera Cz., Zagrożenia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, Gdańsk-Toruń 1995
Hołyst B., Kryminologia, Wyd PWN, Warszawa 2001
Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1985
Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości, Wyd. PWN, Warszawa 2000
Strzembosz A., Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984
Szumski J., Postępowanie w sprawach nieletnich, Gdańsk 1998
Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Wyd, MEN, Warszawa 2002
Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ, Kraków 1999
Wódz J., Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne. Gdańskie Wydawnictwo Naukowe. Gdańsk 1973

Artykuły w pracach zbiorowych:
Bojarski T., Skrętowicz E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2007
Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Toruń 1994
Gula B., Wysocka-Pleczyk M., Przestępczość nieletnich , Wyd. UJ, Kraków 2009
Kałdon B., Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania przynależności młodzieży, w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, red. B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus, Sandomierz-Warszawa 2009
Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J., Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003

Czasopisma:
Lorek Z., Zasady postępowania z nieletnimi. Próba systematyzacji, Państwo i Prawo 1988, z. 11
Nowakowska E., Trzy zbrodnie w próşni. Dialog nr 8, 1995

Akty prawne:
Internetowy system aktów prawnych, http ispam.sejm.gov.pl z dnia 12.09.2012, Statystyka Komendy Głównej Policji
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich, M. P. z 1998 r. Nr 14, poz. 207
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r, Dz. U. Nr 35, poz. 228; zm.: Dz. U. z 1992 r. Nr 24, poz. 101; z 1995 r. Nr 9, poz. 443; z 1998 r., Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 83, poz. 930
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553
Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, dane z Policyjnego systemu statystyki przestępczości „Temida” lata 2010-2011
Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej