Próba rekonstrukcji aksjologicznych podstaw polskiej polityki społecznej wobec mniejszości narodowych i etnicznych

  • Zdzisława Kobylińska Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, UWM, Olsztyn
Słowa kluczowe: aksjologia, personalizm, etnocentryzm, braterstwo, polityka społeczna, mniejszości etniczne, godność ludzka, różnorodność religijna, różnorodność kulturowa

Abstrakt

Currently, ethnic minorities make up about 4% of the population in Poland. Social policy in this area underwent a fundamental transformation in the nineteen eighties. Since that time, legislation aimed at safeguarding the interests of ethnic minorities been slowly enacted. On the basis of an analysis of these legal instruments it appears that they were based on a specific axiology whose fundamental feature is the concept of personalism and, arising out of this concept, respect for every individual acknowledging their ethnic, religious and cultural identity. It is essential to recognise the value of ethnicity, human dignity, fraternity as well as of cultural and religious diversity towards the members of other racial and ethnic groups. This axiological catalogue has practical implications in the material and financial sphere which safeguards the legitimate expectations of minority groups wishing to freely develop within their own culture and religion. Therefore, the reconstruction of the axiology of Polish social policy towards ethnic minorities shows that Poland is a country that satisfies the demand of multiculturalism understood as 'diversity in unity'.

Bibliografia

Adamski F., Pluralizm wartości i wychowanie, w : Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Eriksen T. H., Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, tłum. B. Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Etzioni A., Aktywne społeczeństwo, tłum. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.

Ewertowski S., Godność człowieka a demokracja liberalna, w: W trosce o godność człowieka, red. S. Baffia, Wydawnictwo „Hosianum”, Olsztyn 2007.

Fallaci O., Siła rozumu, tłum. J. Wajs, Cyklady, Warszawa 2004.

Fallaci O., Wściekłość i duma, tłum. K. Hejwowski, Cyklady, Warszawa 2003.

Franciszek, „Braterstwo podstawą i drogą pokoju”. Orędzie na Światowy Dzień Po-koju, 1 stycznia 2014 (8 grudnia 2014), nr 1.

Horowitz D., A Democratic South Africa: Constitutional Engineering in a Divided Society, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1991.

Koczanowicz L., Włodarczyk R., Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i ese-je o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji, Gdańskie Wydawnictwo Psy-chologiczne, Sopot 2011.

Kongregacja do spraw Wychowania, Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, „L’Osservatore Roma-no”, edycja polska (1989)7.

Kotulski M., Pozycja prawna mniejszości narodowych i ich ochrona w polskim sys-temie prawnym, w: Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej polskiej, red. S. Pikulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 557-575.

Kymilcka W., Liberalism, Community and Culture, Oxford University Press, Oxford 1991.

Kymlicka W., Braterstwo, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodina, Ph Pettita, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, War-szawa 1998.

Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Aletheia, Warszawa 2009.

Łoziński S., Polityka państwa polskiego w latach 1989-1993. (Na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach europejskich i regulacji przygotowywanych w ramach prac Rady Europy), Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, sty-czeń 1994.

Nagórny J., Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Novak M., Duch demokratycznego kapitalizmu, tłum. TS, Biblioteka Polityki Pol-skiej, Kraków 1986.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

Szahaj A., M.N. Jakubowski, Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2006.

Taylor Ch., Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1985.

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, z dnia 29 października 2004. Proto-koły i załączniki, Deklaracje i Akt Końcowy, UKIE, Warszawa 2004, s. 419.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W: , (data dostę-pu:16.01.2015).

Żelazny W., Etniczność. Ład. Konflikt. Sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej