Od eugeniki do procedury zapłodnienia in vitro

  • Marta Joanna Gruszka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: eugenika, naprotechnologia, ludzki embrion, niepłodność, zapłodnienie in vitro, sztuczne zapłodnienie

Abstrakt

n vitro fertilization (IVF) is a method known almost all over the world, by which modern man is trying to cope with the problem of infertility. The aim of this article is to show the eugenic roots of in vitro and to attempt to reconciliate the supporters and opponents of this controversial procedure at a NaProTechnological plane. In order to achieve this, the author characterizes IVF from the technical, medical and legal point of view. Then, the article shows the relationship between the in vitro procedure and eugenic thought. The third section contextualizes the problem of artificial insemination in the contemporary, human uncritical faith in technological progress. The last part of this article directs the reader's attention towards NaProTechnology – a method of infertility treatement which can engage both the supporters and the opponents of IVF.

Bibliografia

Biesaga T., Status embrionu – stanowisko personalizmu ontologicznego, w : ,,Medycyna Praktyczna'' 7-8(2004), s. 28-31.

Braun G., Eugenika – w imię postępu, polski film dokumentalny, rok produkcji : 2010.

Cook M., Ethicists gives thumbs-up on infanticide, w : serwis internetowy BioEdge, http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9950, ostatni dostęp : 25.11.2014 r.

Hilgers T. W., Daly K. D., Hilgers S. K., Prebil A. M., The Creighton Model Fertili-tyCare System : A Standarized Case Management Approach to Teaching. Book 1 – Basic Skills, s. 44-79.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 25.03.1995 r.

Katolo A. J. , Embrion ludzki, osoba czy rzecz ?: status i moralne prawa nienaro-dzonego we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim II, Lublin-Sandomierz 2000.

Lejeune J., cyt. za : ,,Wiedza i życie'' 11(1986), s. 8.

Leone S., Lineamenti di bioetica, Palermo 1987.

Łepko Z., Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia, w : ,,Studia Ecologiae et Bioethicae'' 8(2010)2, s. 121-135.

Marcinek A., cyt. za : ,,Służba życiu. Zeszyty problemowe'' 1(2008), s. 2.

Morcinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.

Pawelczyk L., Serdyńska M., Medyczne aspekty wspomaganego rozrodu, w : Ha-berko J., Łączkowska M. [red.], Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, Poznań 2005, s. 21-26.

Serdyńska-Szuster M., Jędrzejczak P., Ożegowska K., Korman M., Pawelczyk L., Wyniki położnicze u kobiet zakwalifikowanych do programu zapłodnienia pozaustro-jowego powikłanego zespołem hiperstymulacji jajników, „Ginekologia Polska'' 2(2012), s. 104 i 109.

Singer P., Wells D., Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, tłum. Nierada Z., Warszawa 1988.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. Merecki J., Warsza-wa 2001.

Umiastowski J., Sytuacja człowieka poczętego in vitro we współczesnej cywilizacji, w : Wojciechowski A., Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, Toruń 1999.

Wasilewski T., Procedura in vitro, ,,Wybierz życie'' 1(2011), s. 10-11.

Wiater E., Naprotechnology. Ekologia płodności, Kraków 2009.

Wójcik K., Argumentacja włoskich utylitarystów za dzieciobójstwem, strona Mię-dzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, http://bioetyka.krakow.pl/aktualnosci/szczegoly/21/Argumentacja_wloskich_utylitarystow_za_dzieciobojstwem, ostatni dostęp: 25.11.2014 r.

NaPro – serwis internetowy poświęcony naprotechnologii, http://napro.webd.pl/, ostatni dostęp : 12.12.2014 r.

Serwis internetowy European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), ART fact sheet (June 2014), http://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/ART-fact-sheet.aspx, ostatni dostęp : 10.12.2014 r.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki filozoficznej