Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w prawie kanonicznym (I). Forma sakramentalna i pozasakramentalna

  • Arkadiusz Domaszk, SDB Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: kierownictwo duchowe, zakonnicy, alumni, prawo kanoniczne, spowiedź

Abstrakt

The study discusses the topic of the Canon Law, which determines requirements for spiritual directors in seminars and formational religious houses. The first part of the study presents standard requirements for confessors in the above mentioned context. Spiritual guidance is also a separate issue from holding the sacrament of reconciliation and that was the subject of the second part of the study. The Church Law strongly emphasizes the necessity to separate the internal forum from the external one. It is also vital to consider the needs of seminarists, religiouses and nuns in order to ensure their unrestrained use of confession and spiritual guidance.

Biografia autora

Arkadiusz Domaszk, SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

Bibliografia

Bar J. R., Kałowski J., Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Akademia Teo-logii Katolickiej, Warszawa 1985.

Calabrese A., Instituti di vita consacrata e società di vita apostolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.

Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Palloti-num, Poznań 1984.

Congregatio pro Institutione Catholica, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdota-lis, 19.03.1985, Romae 1985, tłum. pol. Kraków 1986.

Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodek-su Prawa Kanonicznego, t. II/1. Księga II. Lud Boży, Pallottinum, Poznań 2005.

Gambari E., Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. J. F. Bielecki, Wy-dawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998.

Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Krzywda J., Majer P., Zubert B., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościo-ła, Pallottinum, Poznań 2011.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, 02.12.1984, Pallot-tinum, Poznań 1985.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 25.03.1992, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, 25.03.1996, Apo-stolicum, Ząbki 1996.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Wolters Kluwer, Kraków 2011.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 31.01.1994, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1994.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-go, Życie braterskie we wspólnocie Congregavit nos in unum Christi amor, 02.02.1994, Apostolicum, Ząbki 1994.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-go, Rozpoczynać na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konse-krowanego w trzecim tysiącleciu Ripartire da Christo, 19.05.2002, Pallottinum, Po-znań 2002.

Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotyczące wychowawców w seminariach, 04.11.1993, Libreria Editrice Vaticana 1993.

Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa św. Franciszka Salezego, Rzym 1986.

Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999.

Program życia salezjanów Księdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji Sa-lezjańskich, red. S. Kuciński, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1997.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum Dum ca-nonicarum, 08.12.1970, AAS 63 (1971), s. 318-319.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totus, w: Sobór Waty-kański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 288-301.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 07.12.1965 r., w tamże, s. 478-508.

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae Caritatis, 28.10.1965, w tamże, s. 264-275.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-snym Gaudium et spes, 07.12.1965, w tamże, s. 526-606.

Szewczul B., Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (I), Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 50 (2007) nr 1-2, s. 27-51

Szewczul B., Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (II), Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 50 (2007) nr 3-4, s. 69-88.

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1999.

Zubert B. W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2, cz. 3, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki teologicznej