Powołanie teologa świeckiego w Kościele

  • Dorota Lekka UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: powołanie, rola teologa świeckiego w Kościele

Abstrakt

The article is an attempt to systematize, in a critical way, the contemporary work on the lay theologian vocation in the Church. It begins with a brief presentation of the genesis of lay vocation and the current state of research on this topic. The article addresses also the questions of specific character of the laity and vocation of the theologian. Furthermore, the author discusses the identity and tasks of the lay theologian and the differences between lay and clerical theologians. Finally, the article presents the relation between theologians and the Teaching Office of the Church.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2000.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s.104-163.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-snym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 526-599.

Kodeks Prawa Kanonicznego, tłum. E. Sztafrowski, Pallottinum, Poznań 1984.

Jan Paweł II, Encyklika ,,Redemptor hominis” w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 29-53.

Jan Paweł II, „Christifideles laici”. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Święte-go o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Augustinum, Warszawa 1989.

Jan Paweł II, List do młodych całego świata „Parati semper” Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985), Apus, Lublin 2005.

Jan Paweł II, Przemówienie z okazji wręczenia Międzynarodowej Nagrody imienia Pawła VI prof. Hansowi Urs von Balthasarowi (23 czerwca 1984): Insegnament di Giovanni Paolo II, VII/1(1984), s. 1911-1917.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele „Donum veri-tatis”, Watykan 1990, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, tłum. Tenże, Biblos, Tarnów 1997, s. 353-369.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, Liberia Ed. Vaticana, Watykan 1997.

Góźdź K. O „powołaniu” teologa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny `99. Kościół poza Kościołem, red. K. Kowalik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, KNT, Lublin 2001, s. 211-221.

Hryniewicz W., Przestrzeń wolności i odpowiedzialności teologa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny `99. Kościół poza Kościołem, red. K. Kowalik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, KNT, Lublin 2001, s. 223-241.

Küng H, Charyzmatyczna struktura Kościoła, tłum. M. Kaczmarowski, Pallottinum, Concilium 1–10(1965), s. 281-293.

Łukaszuk T. D, Spojrzenie na powołanie i zadania teologa w Kościele, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny `99. Kościół poza Kościołem, red. K. Kowalik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, KNT, Lublin 2001, s. 243-254.

Mikołajec J., Posługa teologów świeckich w Kościele, w: Teologia pastoralna, t. II. Teologia pastoralna szczegółowa, red. R. Kamiński, Atla 2, Lublin 2002.

Mikołajec J, Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.

Napiórkowski ST. C., Jak uprawiać teologię? Wrocławska Księgarnia Archidiece-zjalna, Wrocław 1991.

Pokrywka M., Osoba – uczestnictwo - wspólnota. Refleksje nad nauczaniem spo-łecznym Jana Pawła II, KUL, Lublin 2000.

Rahner K., H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, PAX, Warszawa 1987.

Rogowski S., Charyzmat teologa, CT 48(1978) z. 3, s. 5-17.

Szafrański A. L., Kariologia, Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, TN KUL, Lublin 1990.

Winling R., Teologia współczesna 1945-1980, tłum. K. Kisielewska-Sławińska, Znak, Kraków 1990.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki teologicznej