Jak wychować córkę według Bernardyna ze Sieny

  • Anna Głusiuk UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: Bernardino ze Sieny, edukacja, średniowiecze, małżeństwo

Abstrakt

Opinia mÄĹźczyzn na temat kobiety w okresie Ĺredniowiecza byĹa bardzo róşna: jedni uwaĹźali jÄ za cĂłrkÄ Ewy i powtarzali nauki Ĺw. PawĹa czy Tertuliana, drudzy natomiast widzieli w kobiecie MaryjÄ godnÄ uwielbienia. Podobny brak jednomyĹlnoĹci dotyczyĹ kwestii edukacji kobiet. Filip z Novary na przykĹad podkreĹlaĹ, Ĺźe edukacja powinna byÄ zakazana wszystkim kobietom. Franciszek z Barberino natomiast uwaĹźaĹ, Ĺźe dziewczÄta z rodzin szlacheckich powinny uczyÄ siÄ sztuki pisania i czytania, aby w przyszĹoĹci mĂłc zajÄÄ siÄ swoimi dobrami, ale z drugiej strony odmawiaĹ prawa do nauki cĂłrkom rzemieĹlnikĂłw i kupcĂłw. Christina da Pisan uwaĹźaĹa, Ĺźe uczyÄ naleĹźy wszystkie kobiety, a Tour De La Landry podkreĹlaĹ, Ĺźe kobieta powinna potrafiÄ przynajmniej czytaÄ. BrakowaĹo jednak dokĹadnych informacji jak powinna wyglÄdaÄ edukacja dziewczÄt. Bernardyn ze Sieny, jeden z najbardziej znanych kaznodziejĂłw XV-wiecznej Sieny, widzÄc tÄ lukÄ, w swoich kazaniach nauczaĹ miÄdzy innymi, w jaki sposĂłb naleĹźaĹo wychowaÄ mĹodÄ dziewczynÄ. SĹowa Bernardyna skierowane sÄ zarĂłwno do dziewczÄt, jak i do ich opiekunĂłw, ktĂłrzy powinni bacznie obserwowaÄ zachowanie cĂłrek, zadawaÄ im liczne obowiÄzki domowe, aby w przyszĹoĹci potrafiĹy prawidĹowo zarzÄdzaÄ gospodarstwem mÄĹźa. Bernardyn nauczaĹ dziewczÄta, komu powinny byÄ posĹuszne, jak miaĹy mĂłwiÄ i czego sĹuchaÄ, jak siÄ ubieraÄ i jakich zachowaĹ uniknÄÄ, aby dobrze wyjĹÄ za mÄĹź.

Bibliografia

1. Fonti
Albertano da Brescia, Trattati morali, Bologna 1873.
Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, C. Delcorno (ed.), vol. I, II, Rusconi, Milano 1989.
Dhuoda, Educare nel Medioevo. Per la formazione di mio figlio Guglielmo, Jaca Book, Milano 1983.
Francesco da Barberino, Reggimento e costumi di donne, Bologna 1875.
Geoffroy Tour De La Landry, The Book of the Knight of La Tour-Landry: Compiled for the Instruction of His Daughters, London 1868.
Vita di Cristina di Markyate, Edizione critica e traduzione di A. A. Głusiuk, LAS, Roma 2013.

2. Studi
Aries P., Padri e figli nell’Europa medioevale e moderna, voll. 2, Laterza, Bari1976.
Bonatelli P., Lineamenti d’educazione e di storia della educazione femminile, La nuova Italia, Firenze 1942.
Casagrande C., La donna custodita in Duby G., Perrot M., Storia delle donne. Il Medioevo, Klapisch-Zuber Ch. (cur.), Laterza, Roma-Bari 2005.
Duby G., Matrimonio medievale, Il Saggiatore, Milano 1981.
Duby G., Perrot M., Storia delle donne. Il Medioevo, Ch. Klapisch-Zuber (cur.), Laterza, Roma-Bari 2005
Ennen E., Le donne nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1986.
Gatto L., Le grandi donne del Medioevo, Newton Compton Editori, Roma 2009.
GrĂŠgoire R., Il Matrimonio Mistico in Il Matrimonio nella societĂ  altomedievale. 22-28 aprile, Spoleto 1976
Magli I., L’etica familiare e la donna in S. Bernardino in Atti del convegno storico Bernardiniano. In occasione del sesto centenario della nascita di S. Bernardino da Siena, L’Aquila 7-8-9 maggio 1980, pp. 111-125.
Power E., Donne nel medioevo, Milano 1999
Power E., L’educazione delle donne in Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo, M. Pereira (cur.), Zanichelli, Bologna 1981, pp. 102-103.
Rusconi R., S. Bernardino da Siena, la donna e la «roba» in Atti del convegno storico Bernardiniano. In occasione del sesto centenario della nascita di S. Bernardino da Siena, L’Aquila 7-8-9 maggio 1980, pp. 97-110.
Xodo Cegolon c., Lo specchio di Margherita, per una storia dell’educazione femminile nel Basso Medioevo, C.L.E.U.P., Padova 1988.
Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki historycznej