Uwarunkowania społeczne i socjalne życia rodziny oraz jej wpływ na wychowanie

  • Marek Woś, SDB Instytut Socjologii WSH TWP, Szczecin
Słowa kluczowe: rodzina, socjalizacja, wychowanie

Abstrakt

Problems of the family, which is the basic social unit, are a priority for sociology. It is in the family that an individual learns the first patterns of interactions to transfer them later on to his interactions with other people. Sociological research on family issues, so rich and diverse, can be divided into different thematic groups. The essence of the family is a mutual relationship between the spouses and, as a result, between parents and their children. Nowadays, it seems that the family as a social institution is affected by an internal crisis. Therefore, all actions, including scientific study, that could improve its well-being should be recommended as much as possible.

Bibliografia

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002.

Albrow M., King E. (red.), Globalization, Knowledge and Society, Sage, London 1990, s. 1-13.

Goodman N., Wstęp do socjologii, przekł. J. Polak i in., Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencja rewolucji biotechnologicznej, przekł. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004.

Hałas E., Znaczenie i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, KUL, Lublin 1991.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Pallottinum, Poznań 1988.

Polityka prorodzinna - oceny i postulaty, 2013, Komunikat CBOS (BS/110/2013), www.cbos.pl.

Popenoe D., Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies, Aldine/Transaction Publishers, New York 1988.

Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, 2013, Komunikat CBOS (BS/33/2013), www.cbos.pl.

Sarmieto A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, przekł. P. Rak, Wydawnictwo M, Kraków 2002.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.

Szczepański J., Zagadnienia socjologii współczesnej, PWN, Warszawa 1965.

Suchodolski B., Pedagogika, PWN, Warszawa 1985.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2012.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, ZNAK, Kraków 2012.

Szymański M. J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Tyszka Z., Kryzys rodziny współczesnej? Zagrożenia, szansa przetrwania, w: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej, (red.) H. Machel, K. Wszeborowski, Wyd. UG, Gdańsk 1999.

Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Poznań 1997.

Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, w: Pedagogika społeczna, red. T. Pilcha, J. Leparczyk, Żak, Warszawa 1995.

Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976.

Tyszka Z., System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, PWN, Poznań 1997.

Wachowiak A., Współczesne problemy socjologii rodziny, Poznań 2001.

Woś M., Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego, Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 21(2005).

Woś M., Wpływ społeczeństwa i rodziny na wychowanie społeczno-obywatelskie jednostki, w: Społeczeństwo pierwszej dekady, red. J. Erenc, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2008.

Woś M., Wychowanie i edukacja chrześcijańska wobec wyzwań socjoglobalistyki, Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 35(2014)2.

Woźniak R. B., U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Kadruk, Szczecin 2009.

Wożniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Wyd. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1998.

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku społeczeństwu otwartej edukacji, KAdruk s.c., Szczecin 2002.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

Znaniecki F., Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, PWN, Warszawa 2008.

Znaniecki F., Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, t.1, PWN, Warszawa 2001.

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej