Ekologiczny wymiar dobra wspólnego w świetle encyklik społecznych papieży posoborowych

  • Dorota Zagończyk UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: dobro wspólne, dobro osobowe, encykliki społeczne, nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, papieże posoborowi, ochrona środowiska

Abstrakt

During the last thirty years ecological challenges have become a vital problem. They were mentioned as an important issue in the social encyclicals of the Popes of the period (John Paul II, Benedict XVI). The popes pointed out the need for a redefinition of the concept of common good, which was understood as a set of conditions conducive to comprehensive development of man and society. The common good is a universal value including all the good and concerning every human being. The common good can be achieved in the conditions of peace and in such living conditions which do not outrage human dignity. The environmental dimension of the common good is understood as life, natural environment and ecological ideas. The highest value is life, thanks to which everyone can fulfill his vocation to the full development only by realizing the common good.

Bibliografia

Encykliki (według kolejności ich ogłoszenia):

Leon XIII, Rerum novarum.

Pius XI, Quadragesimo Anno.

Jan XXIII, Mater et Magistra.

Jan XXIII, Pacem in terris.

Paweł VI, Populorum progressio.

Paweł VI, Humanae vitae.

Jan Paweł II, Laborem exercens.

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis.

Jan Paweł II, Centesimus annus.

Jan Paweł II, Evangelium vitae.

Benedykt XVI, Caritas in veritate.

Inne dokumenty:

Benedykt XVI, Audiencja generalna 30 stycznia 2008 r., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_30012008.html, (17.10.2014).

Benedykt XVI, Przemówienie podczas audiencji generalnej w Castel Gandolfo 26 sierpnia 2009 r. http://info.wiara.pl/doc/318295.Benedykt-XVI-apeluje-o-poszanowanie-srodowiska, (25.10.2014).

Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1990 r.

Jan Paweł II, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1993 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Paweł VI, List apostolski do Kardynała Maurice Roy Octogesima adveniens.

Publikacje:

Bajda J., Człowiek i jego środowisko. Spojrzenie teologiczne, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 329-341.

Bołoz W., Biblijne podstawy ekoteologii, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 342-358.

Bołoz W., Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Homo Dei, Kraków 2010.

Chrapek J., Ślad najwyższego dobra. List pasterski Biskupa Radomskiego na temat dobra wspólnego 26 sierpnia 2000 r., Wyd. AVE, Radom 2010.

Dołęga J. M., Ekofilozofia i jej otulina, w: Rozmaitości ekofilozofii. EPISTEME 57(2006), red. A. Skowroński, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2006, s. 42-67.

Dziekoński S., Problematyka ekologiczna w posoborowych katechetycznych dokumentach Kościoła, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego

w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 233-244.

Dziekoński S., Wychowanie dzieci o poszanowania środowiska ekologicznego jako jedno z katechetycznych zadań rodziców, w: Edukacja ekologiczna

w rodzinie. EPISTEME 9(2000), red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2000, s. 215-241.

Krąpiec M. A., Polityka, w: Powszechna encyklopedia filozofii. Tom 8. P-S, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.

Krąpiec M. A., Dobro wspólne, w: Powszechna encyklopedia filozofii. Tom 2. C-D, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001.

Krucina J., Myśl społeczna Kościoła, Wyd. TUM, Wrocław 1993.

Łepko Z., Od etologii zwierząt do ekologii człowieka, Studia Ecologiae et Bioethicae 11(2013)3, s. 9-28.

Łukomski J., Podstawy chrześcijańskiej edukacji sozologicznej w rodzinie, w: w: Edukacja ekologiczna w rodzinie. EPISTEME 9(2000), red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2000, s. 259-276.

Sochoń J., Dobro osobowe a dobro wspólne, w: Dobro wspólne: Gdański Areopag - Forum Dialogu, 9-11 listopada 2001, Gdańsk, red. W. Bock, Gdańsk: Biuro Prasowe Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego; Pelplin: Bernardinum, 2002.

Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wyd. KUL, Lublin 2003.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom 2. Etyka społeczna, Wyd. WAM, Kraków 2005.

Wojciechowski K., Ekologia w nauczaniu Kościoła, w: Ekologia a duchowość chrześcijańska, red. S. Niziński, Flos Carmeli, Poznań 2009, s. 41-61.

W trosce o człowieka i dobro wspólne/Konferencja Episkopatu Polski, BIBLOS, Warszawa; Tarnów 2012.

Strony internetowe:

Andrzejuk. A., Władza według św. Tomasza z Akwinu, http://www.tomizm.pl/?q=node/27, (17.10.2014).

Bełch K., Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk6/art06.pdf, (25.10.2014).

Kulik G., Zasady etyczne gospodarki światowej. Rozdział II. Normatywny kształt światowego porządku gospodarczego, http://www.kns.gower.pl/czytelnia/mgr_2.htm, (25.10.2014).

Pilote A., Propozycje Kredytu społecznego wyjaśnione w 10 lekcjach. Lekcja 10. Kredyt Społeczny a nauka społeczna Kościoła, http://michaeljournal.org/lekja10.htm, (25.10.2014).

Stehlin K., Nauka o państwie św. Tomasza z Akwinu a Unia Europejska, http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/607, (25.10.2014).

Wuwer A., Zasada dobra wspólnego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/czym_jest_kns7.html, (17.10.2014).

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki filozoficznej