Egzorcyzmy chrzcielne w liturgii rzymskiej

  • Czesław Krakowiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: egzorcyzm chrzcielny, chrzest, katechumenat, szatan, skrutynia, Rituale Romanum, Collectio rituum, Ordo baptismi pueororum, Ordo baptismi adultorum, Ordo initiationis christianae adultorum, chrzest dzieci, Sakramentarz Galazjański, chrzest dorosłych

Abstrakt

Celem chrzcielnych egzorcyzmów mniejszych jest ukazanie katechumenom, że w życiu duchowym konieczna jest nieustanna walka o panowanie ducha nad ciałem, a tego nie można osiągnąć bez wielu wyrzeczeń oraz bez Bożej pomocy. W czasie katechumenatu ma się dokonać wewnętrzna przemiana człowieka i zmiana jego przynależności: duch zły ma ustąpić miejsca Duchowi Świętemu, którego neofita ma stać się żywą świątynią. Natomiast egzorcyzmy w czasie skrutyniów, łącznie z czytaniami biblijnymi, mają pogłębić wiarę kandydatów w Jezusa Chrystusa, który także dla nich ma stać się „żywą wodą”, „światłem świata” oraz „zmartwychwstaniem i życiem”. Jednocześnie przez poznanie w świetle wiary swojej sytuacji duchowej powinni dojść do przekonania, że jedynie Bóg w swoim miłosierdziu może wyzwolić człowieka z grzechu i mocy szatana. Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią można osiągnąć jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa prowadzącą do sakramentów odrodzenia.

Biografia autora

Czesław Krakowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak - kapłan archidiecezji lubelskiej, emerytowany profesor KUL.

Bibliografia

Źródła:

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wydanie wzorcowe, Katowice 2002.

Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae ordninis anni circuli. Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV/80). Wyd. L. C. Mohlberg. L. Eizenhöffer, P. Siffrin. Roma 21968.

Rituale Romanum Ecclesiis Poloniae accomodatum. Katowice 1927.

Collectio rituum continens excerpta e Rituale Romano Ecclesiis Poloniae adaptato, Katowice 1963.

Instrukcja Inter Oecumenici (26 IX 1964) nr 62-63; AAS 56:1964 s. 892.

Rituale Romanum. Ordo baptismi parvulorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995.

Rituale Romanum. Ordo initiationis christianae adultorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.

Literatura:

R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość? Warszawa 1997.

Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, Lublin 2000.

G. Witaszek, Biblia o szatanie – rzeczywistość czy mit? W: Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, Lublin 2000, s. 28-38.

G. Cavagnoli, I „Praenotanda” del „De exorcismis”, Rivista Liturgica 87(2000), s. 873-888;

G. Ferraro, Nowy rytuał egzorcyzmów: narzędzie władzy Chrystusa, Anamnesis 5(1998/1999), nr 19, s. 56-84;

A. M. Triacca, L’esorcismo, w: Anamnesis 7. I sacramentali e benedizioni, red. I. Scicolone [i in.], Marietti 1989, s. 167-191;

B. Nadolski, „Nowy” obrzęd wielkiego egzorcyzmu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 53(2000), s. 222-227;

A. M. Fontelle, Egzorcyzm w nauczaniu i posłudze Kościoła katolickiego, Ząbki 2004.

K. Kozłowski, „Adveniat regnum tuum…” Nowy rytuał egzorcyzmów w języku polskim, Anamnesis 10(2004), nr 38, s.101-111;

P. Towarek, Egzorcyzm. Historia. Liturgia. Teologia, Olsztyn 2008, s. 145-254.

F. J. Dögler, Der Exorcismus im altchristlichen Taufritual, Paderborn 1909.

R. Beraudy, Die Skrutinien und die Exorzismen, Concilium 3(1967), s. 111-113.

A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2000.

A. Stenzel, Eine genetische Erklärung der Taufliturgie, Innsbruck 1958, s. 64-67;

Th. Maertens, Histoire et pastorale du rituel du catéchuménat et du baptême, Bruges 1962.

M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, T. I, z. 2 Warszawa 1969

Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003.

A. Dondeyne, La discipline des scrutins dans l’Église latine avant Charlemagne, Revue d’Histoire Ecclésiastique, 28(1932), s. 5-33; 751-787.

K. Lijka, Symbolika gestów w obrzędach egzorcyzmu, Liturgia Sacra 21(2003), nr 1, s. 27-40.

B. Fischer, Baptismal Exorcism in the Catholic Baptismal Rites after Vatican II, Studia Liturgica 10(1974), s. 48-55.

J.P. Gaillard, Les prières du rituel de l’initiation des adultes, La Maison-Dieu (1991)186, s. 132-138.

Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej