Problematyka migrantów i uchodźców w świetle społecznego nauczania Kościoła w kontekście wydarzeń roku 2015

  • Tadeusz Borutka Department of Sociology of Religion Pontifical University of John Paul II
Słowa kluczowe: Kościół, społeczne nauczanie Kościoła, uchodĹşcy, migranci, ordo caritatis, godność osoby, prawa człowieka, obowiązki, zagroĹźenia Ĺźycia, solidarność

Abstrakt

W minionym wieku migracje staĹy siÄ szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem, ktĂłre ma wpĹyw zarĂłwno na kraj pochodzenia, jak rĂłwnieĹź na kraje tranzytowe i docelowe migracji. Staje siÄ to ogromnym problemem i szczegĂłlnym wyzwaniem dla politykĂłw, ekonomistĂłw, socjologĂłw i demografĂłw. Problem migracji dotyka milionĂłw ludzi. Jest ona teĹź problemem dla KoĹcioĹa, ktĂłry sĹuĹźy caĹej ludzkoĹci, i ktĂłry musi sobie z niÄ radziÄ i wychodziÄ naprzeciw jej wymaganiom w duchu ewangelicznej miĹoĹci.

Bezprecedensowa zeszĹoroczna migracja osiÄgnÄĹa niewyobraĹźalne wczeĹniej rozmiary. Obecnie mamy do czynienia z napĹywem setek tysiÄcy ludzi pochodzÄcych z zupeĹnie odmiennych kontekstĂłw kulturowych i religijnych. Migracja jest problemem etycznym i spoĹecznym, a takĹźe wyzwaniem duszpasterskim dla KoĹcioĹa. Ten fakt powinien zachÄciÄ wspĂłlnotÄ chrzeĹcijaĹskÄ do refleksji i przedsiÄwziÄcia dobrze przemyĹlanych i celowych dziaĹaĹ. Nie moĹźemy odkĹadaÄ tych spraw na jutro.

KoĹcióŠzachÄca wiernych to solidarnoĹci z uchodĹşcami. W pierwszym rzÄdzie naleĹźy podjÄÄ dĹugofalowe dziaĹania eliminujÄce przyczyny migracji. Wymaga to pewnego wysiĹku. W tym celu konieczna jest wiÄksza wspĂłĹpraca miÄdzynarodowa, aby rozwiÄzaÄ konflikty powodujÄce rozlew krwi i zmniejszyÄ inne przyczyny skĹaniajÄce ludzi do porzucenia swojej ojczyzny. Konieczne sÄ wysiĹki ukierunkowane na promocjÄ takich warunkĂłw, ktĂłre pozwolÄ im na pozostanie w ojczyĹşnie albo â w przypadku gdy juĹź jÄ opuĹcili â zachÄcÄ do powrotu.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2009. Encyklika „Caritas in veritate” o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i w prawdzie, Watykan.
Benedykt XVI. 2006. Migracja znakiem czasu. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2006 r. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 27 (1): 4-5.
Franciszek. 2014. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Watykan.
Franciszek. 2015. Kościół bez granic matką wszystkich. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 35 (10): 4-5.
Franciszek, Kościół was wspiera, http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/papiez-do-mlodych-uchodzcow-kosciol-was-wspiera (9 I 2015).
Franciszek. 2014. Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu”. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014. „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie), 34 (10): 4-5.
Paweł VI. 1971. List apostolski „Octogesima adveniens”, Watykan.
Wielka wędrówka ludów – Wikipedia, wolna encyklopedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_w%C4%99dr%C3%B3wka_lud%C3%B3w Co powinniśmy wiedzieć o uchodźcach [15 WAŻNYCH PYTAŃ],
http://wyborcza.pl/1,75477,18731087,co-powinnismy-wiedziec-o-uchodzcach.html#ixzz3wZaPL8nR
nr 270.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej