Edukacja pracowników socjalnych w Polsce i w Słowacji

  • Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: praca socjalna, pracownik socjalny, edukacja, Polska, Republika Słowacka

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie edukacji pracowników socjalnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce i na Słowacji, w kontekście zmian społecznych i politycznych. Pierwsza część artykułu ma na celu zobrazowanie rozwoju kształcenia pracowników socjalnych w Polsce. Druga część, oparta na analizie dostępnych rządowych dokumentów strategicznych i koncepcyjnych, ma wyjaśnić ich wpływ na politykę państwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w zakresie aktualnego stanu edukacji pracowników socjalnych na Słowacji. W trzeciej części ukazano wizję, priorytety i odpowiednie narzędzia na poziomie krajowym, stowarzyszenia pedagogów działających w zakresie pracy socjalnej.

Bibliografia

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci; < http://avspsr.weebly.com/ >, (data dostępu: 2.08.2015).
Biederman Vistoria. 1998. Problemy kształcenia pracowników socjalnych. W Praca socjalna służbą człowiekowi, 38-43. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Botek Ondrej, Kállay Andrej, Pavelek Lukáš, Slaná Miriam. 2014. „Transformation of society, social policy and social work in Slovakia”. ERIS Web Journal (1)5; ˂ http://periodika.osu.cz/eris˃, (data dostępu: 2.08.2015).
Brenk Mikołaj. 2014. „Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce Ludowej”. Studia Edukacyjne 31: 233-248.
Brenk Mikołaj. 2012. „Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce”. Kultura, Społeczeństwo, Edukacja 2: 135-149.
Decyzja nr 7 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4.10.1995 r., Dz. Urz. MPiPS nr 6, poz. 7.
Dokumentacja programowa dla zawodu pracownik socjalny 26 01, wdrożenie próbne, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1993, t. 1, t. 2; [druk powielany].
Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky; , (data dostępu: 29.07.2015);
Határ Ctibor. 2009. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca. Teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. Praha: Česká andragogice společnost.
Kozak Marta. 2012. „Kształcenie w zakresie pracy socjalnej w Polsce – rys historyczny”. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4(59): 336-351.
Mátel Andrej. Aktualizácia etického kódexu sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky – základný náčrt; , (data dostępu: 29.07.2015).
Matulayová Tatiana, Balogová Beáta. 2013. Education of Social Workers in Slovakia. W Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues, 88-110. Liberec: Technical University of Liberec.
MNiSW. Kształcenie w kolegiach – komunikat; , (data dostępu: 29.07.2015).
MPIPS. Kolegia pracowników służb społecznych; , (data dostępu: 28.07.2015).
Musil Libor. 2008. „Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu „sociální práce”. Sociální práce/Sociálna práca 2: 60-79.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, DzU 2001, nr 34, poz. 405.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów, DzU, nr 121, poz. 838.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5.03.1997 r. w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”, DzU 1997, nr 24, poz. 125-126.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24.03.2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych, DzU 2005, nr 61, poz. 544.
Schavel Milan. 10 rokov od založenia občianskeho združenia „Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci” – reflexie a podnety do ďalšej činnosti; , (data dostępu: 23.08.2012).
Schavel Milan, Matulayová Tatiana. 2012. Vysokoškolské vzdelávanie sociálnych pracovníkov v kontexte štátnej sociálnej a vzdelávacej politiky Slovenskej Republiky. W Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci: 10-17. Prešov: Prešovská univerzita.
Sociální práce/Sociálna práca; , (data dostępu: 2.08.2015).
Štandardy vzdelávania v sociálnej práci.
Szamagalski Jerzy. 2012. Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 r. W Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, 279-297. Warszawa: Wydawnictwo ISP.
Tokárová Anna. 2003. Sociálna práca ako vedná disciplína. W Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce, 45-72. Prešov: Akcent Print.
Tokárová Anna. 2013. „Edukačné aspekty sociálnej práce”. Pedagogika.SK 3(4): 214-232.
Uchwała nr 109/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie.
Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej, DzU 1990, nr 29, poz. 172.
Ustawa z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej, DzU 1990, nr 87, poz. 506.
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty, DzU 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., DzU 2009, nr 175, poz. 1362.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., DzU 2013, poz. 182, z późn. zm.
Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, DzU 2007, nr 48, poz. 320.
Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 84, poz. 455.
Zákon č. 312/2001 Z.z., o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon z 9. júla 2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 219/2014.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych, DzU 2008, nr 27, poz. 158.
Zasada-Chorab Anna. 2004. Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce. Częstochowa: Wydawnictwo Centrum AV.
Zoznam akreditovaných študijných programom podľa IČŠ, titulu a názvu študijného programu. 26.02.2013; , (data dostępu: 1.08.2015).
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej