Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.

Choć „Seminare” zrodziło się z inicjatywy i w kręgu Towarzystwa Salezjańskiego, stało się ogólnopolskim środowiskiem interdyscyplinarnych badań nad człowiekiem, jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wychowania i edukacji. Polityka wydawnicza redakcji zmierza obecnie do nadania czasopismu międzynarodowego znaczenia. Służą temu umiędzynarodowienie Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, zwiększanie udziału autorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, publikowanie tekstów w językach: niemieckim, włoskim, rosyjskim i francuskim oraz wydawanie jednego numeru w roku w całości w języku angielskim. Dzięki tym działaniom „Seminare” dąży nie tylko do stworzenia szerokiego środowiska humanistycznej refleksji nad człowiekiem, ale także pragnie stać się znaczącym głosem we współczesnym sporze o człowieka.

Od roku 2014 pismo ukazuje się jako kwartalnik. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie polskich czasopism naukowych z 2015 r. przyznało „Seminare” maksymalną liczbę piętnastu punktów. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (ISSN 1232-8766) i elektronicznej (e-ISSN 2450-1328). Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

Redakcja podejmuje wysiłki w celu zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej publikowanych w „Seminare” tekstów poprzez przejrzysty i rzetelny proces recenzowania artykułów, monitorowanie przestrzegania zasad etycznych oraz zapobieganie naruszaniu własności intelektualnej. Służy temu, wprowadzony w ramach procesu dalszej informatyzacji czasopisma, interaktywny system obsługi czasopisma Open Journal System. Redakcja jako pierwsze czasopismo w Polsce podjęła się adaptacji najnowszej wersji OJS 3.x na język polski.

Kolegium Redakcyjne „Seminare” udostępnia pełne wersje wszystkich tomów czasopisma w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Crossref
  • Index Copernicus (IC)
  • BazHum database of humanities journals
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

  • p-ISSN: 1232-8766
  • e-ISSN: 2450-1328